Особлива інформація емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Загальними зборами Товариства 23.04.2018 прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв (у тому числi договорiв про розмiщення грошових коштiв на строковому депозитi, договорiв про надання банкiвської гарантiї, договорiв про вiдступлення права вимоги (цесiї) на отримання грошових коштiв за господарськими договорами, кредитнi договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори застави майнових прав на отримання грошових коштiв за контрактами)), якi можуть укладатися Товариством до 22 квiтня 2019 року (включно), якщо ринкова вартiсть майна, робiт i послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв, вказаних в цьому пунктi не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мiльярдiв гривень 00 копiйок). Надати Головi правлiння – Генеральному директору Товариства, а також iншим, визначеним Головою правлiння Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинiв вiд iменi Товариства.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 078 576 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 927,14.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.

Поділитися