Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння-Генеральний директор       Ткаченко В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31792885
4. Місцезнаходження
м. Київ , Подiльський район, 04080, мiсто Київ, вулиця Кирилiвська, 19-21
5. Міжміський код, телефон та факс
+38044455-96-87 +38044455-72-40
6. Електронна поштова адреса
info@ukrcopter.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцiнки. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 6022
3. Дата проведення державної реєстрації
10.12.2002
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
175000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
489
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт
51.21 Вантажний авiацiйний транспорт
77.35 Надання в оренду повiтряних транспортних засобiв
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26006057002821
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
5) МФО банку
305299
6) поточний рахунок
26003057002824

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажу повiтряним транспортом 460854 22.06.2015 Державна авiацiйна служба України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий. Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рудь Олег Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Командування ЗС України, начальник групи
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: вiдповiдно до статуту Товариства, Положення про Правлiння Товариства, трудового контракту та доручень Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 19. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: менеджер адмiнiстративної дiяльностi, лiнiний менеджер, директор комерцiйного департаменту. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Загальними зборами акцiонерiв 22.04.2016 р. Рудя Олега Анатолiйовича обрано Членом Правлiння (до переобрання).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова правлiння-Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткаченко Володимир Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Квант", Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи, як Голови Правлiння:1) У межах чинного законодавства без довiреностi вирiшує всi питання керiвництва дiяльнiстю Товариства;2) Без окремої довiреностi представляє iнтереси Товариства перед iншими пiдприємствами, органiзацiями та установами;3) Без окремої довiреностi укладає вiд iменi Товариства правочини (угоди, контракти, договори) без обмеження їх вартостi, за винятком тих, якi потребують додаткового погодження Загальними зборами;4) У межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками та пiдроздiлами Товариства;5) Приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, укладає з ними трудовi договори при необхiдностi;6) Визначає функцiональнi обов’язки працiвникiв Товариства, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та служби Товариства та посадовi iнструкцiї, iншi внутрiшнi документи Товариства (крiм тих, затвердження яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової Ради);7) Застосовує заходи морального та матерiального заохочення, притягує до вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства;8) Розпоряджається майном та коштами Товариства, вiдкриває та закриває банкiвськi рахунки, пiдписує платiжнi документи;9) Видає доручення та довiреностi про передачу своїх повноважень повнiстю або частково iншим юридичним та/або фiзичним особам (у тому числi працiвникам Товариства);10) Органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право брати участь у Загальних зборах;11) Органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строки їх виплати;12) Визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальним зборам та готує проекти рiшень Загальних зборiв з цим питань;13) Органiзовує розробку рiчного балансу та звiту Товариства та вносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборiв;14) Розробляє порядок створення та використання фондiв Товариства;15) Органiзовує ведення протоколу засiдання Правлiння та Загальних зборiв;16) Делегує Генеральному директору права та повноваження;17) Виконує iншi дiї, необхiднi для функцiонування та дiяльностi Товариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Голова правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 22.04.2016 загальними зборами акцiонерiв Ткаченко Володимир Володимирович переобраний Головою правлiння (до переобрання). З 17.01.2017 повноваження Шлюхарчука Тараса Володимировича, як члена правлiння Товариства/Генерального директора, припиненi через його переведення Головою правлiння Товариства з посади Генеральний директор на iншу посаду. Пiдстава рiшення – наказ Голови правлiння Товариства вiд 16.01.2017 №219ок. З 17.01.2017 вiдповiдно до пункту 8.12.7 Статуту Голова Правлiння приступив до виконання обов'язкiв Голови Правлiння-Генерального директора.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткаченко Антон Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1989
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Помiчник Генерального директора ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 До переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: вiдповiдно до статуту Товариства, Положення про Правлiння Товариства, трудового контракту та доручень Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: помiчник генерального директора. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 22.04.2016 загальними зборами акцiонерiв Ткаченко Антон Володимирович переобраний членом правлiння (до переобрання).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Букорос Сергiй Степанович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiнiстерство оборони України, начальник вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 До переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: вiдповiдно до статуту Товариства, Положення про Правлiння Товариства, трудового контракту та доручень Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: начальник вiддiлу Мiноборони, начальник юридичного вiддiлу, заступник Генерального директора з правової роботи. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 22.04.2016 загальними зборами акцiонерiв Букорос Сергiй Степанович переобраний членом правлiння (до переобрання).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шостенко Наталiя Павлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Пiвденна мануфактура "Пролив", директор з економiки та фiнансових питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 До переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: вiдповiдно до статуту Товариства, Положення про Правлiння Товариства, трудового контракту та доручень Голови Правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор з економiки та фiнансових питань, начальник ФЕ вiддiлу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 22.04.2016 загальними зборами акцiонерiв Шостенко Наталiя Павлiвна переобрана членом правлiння (до переобрання).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковенко Вiталiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Командування Сухопутних вiйськ ЗС України, заступник начальника ААз IАС
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 До переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: вiдповiдно до статуту Товариства, Положення про Правлiння Товариства, трудового контракту та доручень Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Директор департаменту технiчного. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Загальними зборами акцiонерiв 22.04.2016 р. Яковенко Вiталiя Вiкторовича обрано Членом Правлiння (до переобрання). Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мога Микола Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Пiллар", юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 До переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки Ревiзора: проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; проводить спецiальнi перевiрки з власної iнiцiативи, а також за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, виконавчого органу, на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, за пiдсумками проведення перевiрок за результатами фiнансового року та спецiальних перевiрок Ревiзор Товариства складає висновки, представляє на щорiчних Загальних зборах звiт та висновок за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за пiдсумками фiнансового року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: начальник юридичного вiддiлу, старший юрист. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Загальними зборами акцiонерiв 22.04.2016 р. Могу Миколу Вiкторовича обрано Ревiзором Товариства (до переобрання).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння/Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шлюхарчук Тарас Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗС України, головний iнспектор безпеки польотiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: вiдповiдно до статуту Товариства, Положення про Правлiння Товариства, трудового контракту та доручень Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: командир повiтряного судна. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 22.04.2016 загальними зборами ацiонерiв прийнято до вiдома призначення Головою Правлiння на посаду Генерального директора Шлюхарчука Тараса Володимировича та, вiдповiдно до положень нової редакцiї Статуту Товариства, затвердженої згiдно рiшення за питанням 10 порядку денного цих загальних зборiв, входження Шлюхарчука Тараса Володимировича до складу Правлiння Товариства (за посадою), як члена Правлiння.
З 17.01.2017 повноваження Шлюхарчука Тараса Володимировича, як члена правлiння Товариства/Генерального директора, припиненi через його переведення Головою правлiння Товариства з посади Генеральний директор на iншу посаду. Пiдстава рiшення – наказ Голови правлiння Товариства вiд 16.01.2017 №219ок. Посадова особа перебувала на посадi Генерального директора з 11.01.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Генеральний директор, командир повiтряного судна. Акцiями Товариства не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткаченко Володимир Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КВАНТ", Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи, як Голови Правлiння:1) У межах чинного законодавства без довiреностi вирiшує всi питання керiвництва дiяльнiстю Товариства;2) Без окремої довiреностi представляє iнтереси Товариства перед iншими пiдприємствами, органiзацiями та установами;3) Без окремої довiреностi укладає вiд iменi Товариства правочини (угоди, контракти, договори) без обмеження їх вартостi, за винятком тих, якi потребують додаткового погодження Загальними зборами;4) У межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками та пiдроздiлами Товариства;5) Приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, укладає з ними трудовi договори при необхiдностi;6) Визначає функцiональнi обов’язки працiвникiв Товариства, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та служби Товариства та посадовi iнструкцiї, iншi внутрiшнi документи Товариства (крiм тих, затвердження яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової Ради);7) Застосовує заходи морального та матерiального заохочення, притягує до вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства;8) Розпоряджається майном та коштами Товариства, вiдкриває та закриває банкiвськi рахунки, пiдписує платiжнi документи;9) Видає доручення та довiреностi про передачу своїх повноважень повнiстю або частково iншим юридичним та/або фiзичним особам (у тому числi працiвникам Товариства);10) Органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право брати участь у Загальних зборах;11) Органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строки їх виплати;12) Визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальним зборам та готує проекти рiшень Загальних зборiв з цим питань;13) Органiзовує розробку рiчного балансу та звiту Товариства та вносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборiв;14) Розробляє порядок створення та використання фондiв Товариства;15) Органiзовує ведення протоколу засiдання Правлiння та Загальних зборiв;16) Делегує Генеральному директору права та повноваження;17) Виконує iншi дiї, необхiднi для функцiонування та дiяльностi Товариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Голова правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 22.04.2016 загальними зборами акцiонерiв Ткаченко Володимир Володимирович переобраний Головою правлiння (до переобрання). З метою оптимiзацiї системи управлiння з 17.01.2017 повноваження Шлюхарчука Тараса Володимировича, як члена правлiння Товариства/Генерального директора, припиненi через його переведення Головою правлiння Товариства з посади Генеральний директор на iншу посаду. Пiдстава рiшення – наказ Голови правлiння Товариства вiд 16.01.2017 №219ок. З 17.01.2017 вiдповiдно до пункту 8.12.7 Статуту Голова Правлiння приступив до виконання обов'язкiв Голови Правлiння-Генерального директора.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiкiрiнська Iрина Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Укроборонсервiс", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.02.2011 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки: органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, iншi повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту Товариства, Положення про Правлiння Товариства, трудового контракту та доручень Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад - товарознавець, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. З 01.03.2017 Сiкiрiнську Iрину Олександрiвну звiльнено з посади головний бухгалтер за власним бажанням. Пiдстава рiшення - наказ Голови правлiння - Генерального директора Товариства вiд 01.03.17 №36ок.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барановська Вiкторiя Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.03.2017 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки: органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, iншi повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту Товариства, Положення про Правлiння Товариства, трудового контракту та доручень Голови Правлiння-Генерального директора.
З 02.03.2017 Барановську Вiкторiю Володимирiвну переведено на посаду головного бухгалтера. Пiдстава рiшення - наказ Голови правлiння - Генерального директора Товариства вiд 01.03.17 №37ок. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п’ять рокiв: бухгалтер-фiнансист, бухгалтер, економiст льотної служби, економiст по фiнансовiй роботi.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
Голова Правлiння-Генеральний директор Ткаченко Володимир Володимирович 910 91 910
Член правлiння Ткаченко Антон Володимирович 90 9 90
Член правлiння Букорос Сергiй Степанович
Член правлiння Шостенко Наталiя Павлiвна
Член правлiння Яковенко Вiталiй Вiкторович
Член правлiння Рудь Олег Анатолiйович
Головний бухгалтер Сiкiрiнська Iрина Олександрiвна
Головний бухгалтер Барановська Вiкторiя Володимирiвна
Генеральний директор Шлюхарчук Тарас Володимирович
Ревiзор Мога Микола Вiкторович
Усього 1000 100 1000

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи*МісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Фiзична особа 910 91 910
Усього 910 91 910

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. Про порядок проведення загальних зборiв.
4. Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть протягом 2016 року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
5. Звiт ревiзора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора. Затвердження висновку ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7. Про визначення порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк.
8. Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
9. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Результати розгляду: З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень) Обрати лiчильну комiсiї у наступному складi: Голова комiсiї – Романова Анна Костянтинiвна, член комiсiї – Деулiна Анастасiя Сергiївна. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про обрання голови та секретаря загальних зборiв) Обрати головою загальних зборiв Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем – Шостенко Наталiю Павлiвну.З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про порядок проведення загальних зборiв)Встановити наступний порядок проведення загальних зборiв:
- доповiдi за порядком денним – до 20 хвилин;
- виступи пiд час дебатiв – до 10 хвилин;
- загальний термiн дебатiв по кожному питанню – до 15 хвилин
- через кожнi двi години перерва на 10 хвилин.
З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть протягом 2016 року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства)Затвердити звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть протягом 2016 року.З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звiт ревiзора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора. Затвердження висновку ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк)Затвердити звiт ревiзора Товариства за 2016 рiк та висновок ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк)Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, в тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про визначення порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк)Прибуток, отриманий Товариством в 2016 роцi, в розмiрi 130 954 тис.грн., направити на покриття збиткiв минулих рокiв.З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк). Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк у викладенiй редакцiї. З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про надання згоди на вчинення значних правочинiв) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв (у тому числi договорiв про розмiщення грошових коштiв на строковому депозитi, договорiв про надання банкiвської гарантiї, договорiв про вiдступлення права вимоги (цесiї) на отримання грошових коштiв за господарськими договорами, кредитнi договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори застави майнових прав на отримання грошових коштiв за контрактами)), якi можуть укладатися Товариством до 21 квiтня 2018 року (включно), якщо ринкова вартiсть майна, робiт i послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв, вказаних в цьому пунктi не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мiльярдiв гривень 00 копiйок). Надати Головi правлiння – Генеральному директору Товариства, а також iншим, визначеним Головою правлiння Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинiв вiд iменi Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
25.06.2003 38/04/1/03 Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA0403981006 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 175 1000 175000 100
Опис Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 38/04/1/03, дата реєстрацiї 25.06.2003 р., видане Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР, втратило чиннiсть.
 
25.06.2003 38/04/1/03 Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA0403981006 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 175 1000 175000 100
Опис Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 38/04/1/03, дата реєстрацiї 25.06.2003 р., видане 23.09.2010р. Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР у зв'язку iз змiною найменування Товариства на Приватне акцiонерне товариство "Авiацiйна компанiя "Українськi вертольоти", втратило чиннiсть.
 
25.06.2003 38/04/1/03 Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA0403981006 Акція проста бездокументарна іменна Документарні іменні 175 1000 175000 100
Опис Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 38/04/1/03, дата реєстрацiї 25.06.2003 р., видане 14.12.2010р. Днiпропетровським чтериторiальним управлiнням ДКЦПФР у зв'язку iз змiною найменування Товариства на Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти", втратило чиннiсть.
 
15.12.2010 228/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000110639 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 175 1000 175000 100
Опис Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 228/04/1/10, дата реєстрацiї 15.12.2010р. Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР у зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 212455 388541 212455 388541
будівлі та споруди 22144 645 22144 645
машини та обладнання 89513 144303 89513 144303
транспортні засоби 25078 7528 25078 7528
земельні ділянки
інші 95720 236065 95720 236065
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього 212455 388541 212455 388541
Опис Встановлений Товариством очiкуваний термiн корисного використання об’єктiв основних засобiв за основними групами наступний:
-Нерухомiсть – 50 рокiв;
-Автомобiлi – 10 рокiв;
-Меблi – 5 рокiв;
-Комп’ютери i монiтори – 5 рокiв;
-Офiсна технiка – 5 рокiв;
-Мобiльнi телефони – 5 рокiв;
-Iнше – 5 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 1 101 724 тис.грн., сума нарахованого зносу -713 183 тис.грн., ступiнь їх зносу – 35,27 %, ступiнь їх використання - використовуються на 100 % у дiяльностi Товариства.
Обмеження на використання вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 15139 -6841
Статутний капітал (тис. грн.) 175 175
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вiд 17 листопада 2004 р. N 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства є бiльшою вiд статутного капiталу та вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
Розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X 1973 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 1061464 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 1063437 X X
Опис: Станом на 31.12.17 року довгостроковi зобов’язання i забезпечення у Товариства вiдсутнi. Поточнi зобов’язання i забезпечення становлять 1063437тис.грн., у тому числi поточна кредиторська заборгованiсть:
- за товари, роботи (послуги) – 859тис.грн.
- Розрахунками з бюджетом – 1973тис.грн.
- Розрахунками зi страхування – 78тис. грн.
- Розрахунками з оплати працi - 86793тис.грн.
- Iншi поточнi зобов’язання – 1051848тис.грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації
123
17.01.2017 17.01.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.03.2017 02.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.04.2017 24.04.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
15.09.2017 18.09.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «Емкон-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37153128
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Анни Ахматової,23 кв.96
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4374 23.09.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0422
28.11.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту 010218
01.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 02.02.2018
16.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 16.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 36000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

ТакНі
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

ТакНі
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Прийняття рiшення про збiльшення кiлькiсного складу Правлiння. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

ТакНі
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Позачерговi збори не скликалися
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

ТакНі
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада вiдсутня.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

ТакНі
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада вiдсутня.
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада вiдсутня.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада вiдсутня.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

ТакНі
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

ТакНі
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

ТакНі
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iнших причин для змiни аудитора не було.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншi органи не проводили перевiрку

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

ТакНі
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

ТакНі
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння не затверджувався

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти" за ЄДРПОУ 31792885
Територія за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 51.10
Середня кількість працівників 489
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, 19-21
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 100 326
первісна вартість 1001 375 432
накопичена амортизація 1002 275 106
Незавершені капітальні інвестиції 1005 29156 72165
Основні засоби: 1010 212455 388541
первісна вартість 1011 701770 1101725
знос 1012 489315 713184
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I1095241711461032
II. Оборотні активи
Запаси 1100 16098 22805
Виробничі запаси 1101 16079 22805
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104 19
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 806 707
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
з бюджетом 1135 17740 28665
у тому числі з податку на прибуток 1136 6195 3265
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 74007 218891
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 75358 335301
Готівка 1166 9 3
Рахунки в банках 1167 59666 335298
Витрати майбутніх періодів 1170 598 1402
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 440 9773
Усього за розділом II1195185047617544
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200
Баланс13004267581078576

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 175 175
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 43716 43716
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -50732 -28752
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I1495-6841-15139
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 16299 859
за розрахунками з бюджетом 1620 542 1973
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625 130 78
за розрахунками з оплати праці 1630 1844 8679
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 414784 1051848
Усього за розділом IІІ16954335991063437
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс19004267581078576

Примітки
Керівник заст. генерального директора-директор фiнансово-економiчного департаменту Шостенко Наталiя Павлiвна
Головний бухгалтер Барановська Вiкторiя Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти" за ЄДРПОУ 31792885
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1718997 1086730
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -1393104 ) ( -795534 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090

325893

291196
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 341024 44472
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( -92477 ) ( -31141 )
Витрати на збут 2150 ( -3700 ) ( -1282 )
Інші операційні витрати 2180 ( -542497 ) ( -169508 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

28243

133737
 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 1557
Інші доходи 2240 302 215
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( -3638 ) ( -4555 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

24907

130954
 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -826
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

24081

130954
 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)246524081130954

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 15246 11653
Витрати на оплату праці 2505 428761 86228
Відрахування на соціальні заходи 2510 29190 12181
Амортизація 2515 226828 97513
Інші операційні витрати 2520 1331744 789446
Разом25502031769997021

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1000 1000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 24081 130954
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник заст. генерального директора-директор фiнансово-економiчного департаменту Шостенко Наталiя Павлiвна
Головний бухгалтер Барановська Вiкторiя Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти" за ЄДРПОУ 31792885
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1719265

1085488
Повернення податків і зборів 3005 113069 52937
у тому числі податку на додану вартість 3006 113065 52931
Цільового фінансування 3010 240 80
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020 9243 21997
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 15301
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 39
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 241261 35674
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -516561 )

( -811319 )
Праці 3105 ( -338112 ) ( -68493 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -29243 ) ( -13003 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -157735 ) ( -40789 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -75360 ) ( -22756 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( -82375 ) ( -18033 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( -3680 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( -83 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( -13707 ) ( -808 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( -363450 ) ( -76185 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195679610181816
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 1557
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( -438477 ) ( -127117 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-438477-125560
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період340024113356256
Залишок коштів на початок року 3405 75358 18972
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 18810 130
Залишок коштів на кінець року 3415 335301 75358

Примітки
Керівник заст. генерального директора-директор фiнансово-економiчного департаменту Шостенко Наталiя Павлiвна
Головний бухгалтер Барановська Вiкторiя Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти" за ЄДРПОУ 31792885
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складено за прямим методом
Керівник Заст. генерального директора-директор фiнансово-економiчного департаменту Шостенко Наталiя Павлiвна
Головний бухгалтер Барановська Вiкторiя Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти" за ЄДРПОУ 31792885
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року400017543716-50732-6841
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року409517543716-50732-6841
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41002408124081
Інший сукупний дохід за звітний період4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 -2101 -2101
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі42952198021980
Залишок на кінець року430017543716-2875215139

Примітки
Керівник Заст. генерального директора-директор фiнансово-економiчного департаменту Шостенко Наталiя Павлiвна
Головний бухгалтер Барановська Вiкторiя Володимирiвна

Поділитися