Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (код за ЄДРПОУ 31792885, місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (надалі – Товариство), які відбудуться 18.09.2018 року об 11 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21, шостий поверх, зала засідань.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії Сікірінську Ірину Олександрівну, Солотву Назарія Богдановича. Лічильна комісія здійснює повноваження до її переобрання.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборів – Букороса Сергія Степановича.

3. Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення: Встановити наступний порядок проведення загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;

- виступи під час дебатів – до 10 хвилин;

- загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин;

- через кожні дві години перерва на 10 хвилин.

4. Визначення внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, та повноваження щодо затвердження яких передаються Правлінню.

Проект рішення: Визначити, що до компетенції Правління відноситься затвердження усіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, та внесення змін до них, окрім положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, положень про винагороду членів наглядової ради.

5. Про вирішення питання про участь в інших юридичних особах.

Проект рішення: Викупити частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ейр Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37411277; місцезнаходження юридичної особи: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Павлова, будинок 6, квартира 102) номінальною вартістю 1000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу. Доручити Голові Правління-Генеральному директору укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ейр Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37411277; місцезнаходження юридичної особи: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Павлова, будинок 6, квартира 102) номінальною вартістю 1000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу за ціною на його розсуд. Доручити Голові Правління здійснювати від імені Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» управління корпоративними правами в інших юридичних особах з правом передоручення таких повноважень.

6. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти».

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» шляхом викладення його в новій редакції.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 18.09.2018 р. з 10 год. 30 хв. до 10 год. 45 хв. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та паспорт. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений станом на 24.00 год. 12.09.2018 року.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://ukrcopter.com.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів, можуть звертатись з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21, кім. №626 (відповідальна особа – член правління Букорос С.С.), а в день проведення загальних зборів – ознайомитися із документами можна також у місці проведення загальних зборів. Довідки за тел. (044) 455-90-72-71.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління акціонерного товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонеру чи його представнику для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику додатково - довіреність на право участі у зборах, оформлену у відповідності до чинного законодавства. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів.

Голова Правління Ткаченко В.В.

Поділитися