Інформація щодо загальних зборів

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

(щодо позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (надалі – Товариство), які відбудуться 18.09.2018 року об 11 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21, шостий поверх, зала засідань)

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1000 простих іменних акцій станом на 01.08.2018.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1000 простих іменних акцій станом на 01.08.2018.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для акціонера – документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у загальних зборах та голосуванні, засвідчена належним чином.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії Сікірінську Ірину Олександрівну, Солотву Назарія Богдановича. Лічильна комісія здійснює повноваження до її переобрання.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборів – Букороса Сергія Степановича.

3. Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення: Встановити наступний порядок проведення загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;

- виступи під час дебатів – до 10 хвилин;

- загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин;

- через кожні дві години перерва на 10 хвилин.

4. Визначення внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, та повноваження щодо затвердження яких передаються Правлінню.

Проект рішення: Визначити, що до компетенції Правління відноситься затвердження усіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, та внесення змін до них, окрім положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, положень про винагороду членів наглядової ради.

5. Про вирішення питання про участь в інших юридичних особах.

Проект рішення: Викупити частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ейр Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37411277; місцезнаходження юридичної особи: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Павлова, будинок 6, квартира 102) номінальною вартістю 1000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу. Доручити Голові Правління-Генеральному директору укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ейр Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37411277; місцезнаходження юридичної особи: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Павлова, будинок 6, квартира 102) номінальною вартістю 1000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу за ціною на його розсуд. Доручити Голові Правління здійснювати від імені Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» управління корпоративними правами в інших юридичних особах з правом передоручення таких повноважень.

6. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти».

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» шляхом викладення його в новій редакції.

Голова Правління Ткаченко В.В.

Поділитися