Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Українські вертольоти" (код за ЄДРПОУ 31792885, місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21) повідомляє про скликання річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "Українські вертольоти" (надалі Товариство), які відбудуться 22 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21, шостий поверх, зала засідань.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

 

1) Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів та проекти рішень з питань порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії Сікірінську Ірину Олександрівну, Білецьку Юлію Сергіївну. Лічильна комісія здійснює повноваження до її переобрання.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборів – Букороса Сергія Степановича.

3. Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення: Встановити наступний порядок проведення загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;

- виступи під час дебатів – до 10 хвилин;

- загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин

- через кожні дві години перерва на 10 хвилин.

4. Звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2018 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2018 року.

5. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. Затвердження висновку ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2018 рік та висновок ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

7. Про визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, в розмірі 101 080 тис.грн., направити на покриття збитків минулих років.

8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

9. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі договорів про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, договорів про надання банківської гарантії, договорів про відступлення права вимоги (цесії) на отримання грошових коштів за господарськими договорами, кредитні договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори застави майнових прав на отримання грошових коштів за контрактами)), які можуть укладатися Товариством до 22 квітня 2020 року (включно), якщо ринкова вартість майна, робіт і послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість всіх правочинів, вказаних в цьому пункті не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мільярдів гривень 00 копійок). Надати Голові правління – Генеральному директору Товариства, а також іншим, визначеним Головою правління Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинів від імені Товариства.

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 22.04.2019 р. з 10 год. 30 хв. до 10 год. 45 хв. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та паспорт. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений станом на 24.00 год. 16 квітня 2019 року.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://ukrcopter.com.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів, можуть звертатись з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21, кім. №626 (відповідальна особа – член Правління Букорос С.С.), а в день проведення загальних зборів – ознайомитися із документами можна також у місці проведення загальних зборів.  Довідки за тел. (044) 455-90-72-71.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі  письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонеру чи його представнику для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику додатково  - довіреність на право участі у зборах, оформлену у відповідності до чинного законодавства. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів.

 

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає 1000 (одна тисяча) простих іменних акцій.

 

 

Голова правління – Генеральний директор                                                         В.В. Ткаченко

Поділитися