Повідомлення про інформацію

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Заступник генерального директора з правових питань

 

 

 

Букорос С.С.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Українські вертольоти"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            04080 м. Київ, вулиця Кирилівська, 19-21

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            31792885

5. Міжміський код та телефон, факс

            +38044455-96-87, +38044455-72-40

6. Адреса електронної пошти

            info@ukrcopter.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://ukrcopter.com

24.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

22.04.2019

10 000 000

1 508 002

663,12

Зміст інформації:

Загальними зборами Товариства 22.04.2019 прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі договорів про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, договорів про надання банківської гарантії, договорів про відступлення права вимоги (цесії) на отримання грошових коштів за господарськими договорами, кредитні договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись - договори застави майнових прав на отримання грошових коштів за контрактами)), які можуть укладатися Товариством до 22 квітня 2020 року (включно), якщо ринкова вартість майна, робіт і послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість всіх правочинів, вказаних в цьому пункті не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мільярдів гривень 00 копійок). Надати Голові правління - Генеральному директору Товариства, а також іншим, визначеним Головою правління Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинів від імені Товариства.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 508 002 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 663,12.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.

 

 

Поділитися