Річна інформація емінента цінних паперів за 2018 рік

Титульний аркуш

 

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова правління - Генеральний директор

 

 

 

Ткаченко В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Авіакомапн?я "Українські вертольоти"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31792885

4. Місцезнаходження: 04080, Україна, Подiльський р-н, м. Київ, вулиця Кирилiвська, 19-21

5. Міжміський код, телефон та факс: +38044455-96-87, +38044455-72-40

6. Адреса електронної пошти: info@ukrcopter.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2019, Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк, в тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 рiк.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://ukrcopter.com

25.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

X

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

X

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

X

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

3) інформація про зобов'язання емітента

 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акціонерне товариство "Авіакомапнія "Українські вертольоти"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            А01 №6022

3. Дата проведення державної реєстрації

            10.12.2002

4. Територія (область)

            м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

            175000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            517

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            51.10 - Пасажирський авiацiйний транспорт

            51.21 - Вантажний авiацiйний транспорт

            77.35 - Надання в оренду повiтряних транспортних засобiв

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) МФО банку

            305299

3) Поточний рахунок

            26006057002821

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ПАТ КБ "ПриватБанк"

5) МФО банку

            305299

6) Поточний рахунок

            26003057002824

 

 

16. Судові справи емітента

 

№ з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

910/9805/17

Господарський суд мiста Києва

ДП УАТП "Хорiв -Авiа"

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

 

Про стягнення 1 013 079,07 грн.

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

2

910/10896/18

Господарський суд мiста Києва

Вiйськова прокуратура Центрального регiону в iнтересах МВС України, головного управлiння Нацiональної гвардiї України, вiйськової частини 2269

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

 

Про стягнення 1 370 163,27 грн.

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

3

910/8188/18

Господарський суд мiста Києва

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

ДП УАТП "Хорiв -Авiа"

Вiйськова частина 2269

Внесення змiн до договору

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

4

910/8186/18

Господарський суд мiста Києва

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

ДП УАТП "Хорiв -Авiа"

 

Внесення змiн до договору

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

5

910/8189/18

Господарський суд мiста Києва

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

ДП УАТП "Хорiв -Авiа"

 

Внесення змiн до договору

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

6

910/8187/18

Господарський суд мiста Києва

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

ДП УАТП "Хорiв -Авiа"

Вiйськова частина 2269

Внесення змiн до договору

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

7

910/8193/18

Господарський суд мiста Києва

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

ДП УАТП "Хорiв -Авiа"

Вiйськова частина 2269

Внесенн змiн до договору

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

8

910/8192/18

Господарський суд мiста Києва

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

ДП УАТП "Хорiв -Авiа"

Вiйськова частина 2269

Внесення змiн до договору

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

9

910/8191/18

Господарський суд мiста Києва

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

ДП УАТП "Хорiв -Авiа"

 

Внесення змiн до договору

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

10

910/4320/17

Господарський суд мiста Києва

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

ДП УАТП "Хорiв -Авiа"

Вiйськова частина 2269

Про зобовязання здiйснити перерахунок за договором

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

11

911/747/17

Господарський суд мiста Києва

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

ДП УАТП "Хорiв -Авiа"

 

Стягнення заборгованностi 1 087 909,03 грн.

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

12

910/11745/18

Господарський суд мiста Києва

Вiйськова прокуратура Кiровоградського гарнiзону в iнтересах МВСУ, ГУНГУ, вiйськової частини 2269

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти

 

Стягнення заборговаостi 1 356 057,03 грн.

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

13

912/1599/18

Господарський суд Кiровоградської областi

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

Вiйськова частина 2269

 

Про внесення змiн до договору

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

14

912/1598/18

Господарський суд Кiровоградської областi

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

Вiйськова частина 2269

 

Про внесення змiн до договор

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

15

912/1600/18

Господарський суд Кiровоградської областi

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

Вiйськова частина 2269

 

Про внесення змiн до договор

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

16

912/1602/18

Господарський суд Кiровоградської областi

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

Вiйськова частина 2269

 

Про внесення змiн до договор

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

17

524/5532/17

Автозаводський районний суд мiста Кременчук

Особа 1

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

 

Витребування доказiв

Судове рiшення набрало законної сили

Примітки:

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв не вiдбувалось

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 517

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 4

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 4

Фонд оплати працi - 455 млн.грн.

Розмiру фонду оплати працi збiльшено протягом звiтного перiоду вiдносно попереднього року.

Кадровою програмою емiтента, спрямованою на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента є функцiонування та розвиток департаменту пiдготовки персоналу, постiйне та систиматичне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї, навичок та вмiнь персоналу емiтента.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтен не належить до будь-яких обєднань пiдприємств

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звiтного перiоду будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї емiтента з боку третiх осiб не поступали

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Керiвництво пiдприємства визначає i приймає Облiкову полiтику так, щоб у фiнансовiй звiтностi була представлена iнформацiя, яка:

доречна для потреб користувачiв при ухваленнi рiшень;

достовiрно представляє результати i фiнансове положення пiдприємства;

вiдбиває економiчний змiст подiй i операцiй, а не тiльки їх юридичну форму;

нейтральна, тобто вiльна вiд упередженостi;

обачна;

є повною в усiх iстотних аспектах.

Пiдприємство регулярно, але не рiдше чим раз на рiк, перевiряє Облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i у разi прийняття нових або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою Облiкову полiтику належним чином.

Усi змiни Облiкової полiтики застосовуються ретроспективно за винятком тих випадкiв, коли змiна в Облiковiй полiтицi зроблена внаслiдок першого застосування якого-небудь стандарту вiдповiдно до конкретних перехiдних положень, якщо вони є, цього самого стандарту; чи коли практично неможливо визначити або дiю цiєї змiни на конкретний перiод, або його кумулятивну дiю.

Документообiг

Документообiг Пiдприємства регулюється вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень. До таких документiв вiдносяться, зокрема (але не виключно):

про делегування повноважень на право пiдпису документiв;

про проведення iнвентаризацiї та створення постiйної та робочих iнвентаризацiйних комiсiй;

про закрiплення водiїв за транспортними засобами та порядок контролю за їх ротацiєю;

про розмiр встановленого лiмiту каси на пiдприємствi тощо.

Первиннi документи

Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи. Первиннi документи повиннi бути складенi пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її закiнчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних документiв можуть складатися зведенi облiковi документи.

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.

Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв складається з таких витрат:

суми, що сплачують постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без непрямих податкiв);

реєстрацiйнi збори, державне мито та аналогiчнi платежi, що здiйснюються в зв'язку з придбанням(отриманням) прав на об'єкт основних засобiв;

суми ввiзного мита;

суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству);

витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв;

витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв;

iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою.

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного  методу (окрiм груп основних засобiв 4 та 5) з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт основних засобiв став придатним для корисного використання та був введений в експлуатацiю.

Для груп основних засобiв 4 та 5 застосовується метод прискореного зменшення залишкової вартостi.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховуватиметься в першому мiсяцi використання об'єкта 50% вартостi, та 50%- в останньому.

Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.

Первiсною вартiстю запасiв, що придбанi за плату, є собiвартiсть запасiв, яка складається з таких фактичних витрат:

суми, що сплачуються згiдно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податкiв;

суми ввiзного мита;

суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству;

транспортно-заготiвельнi витрати (затрати на заготiвлю запасiв, оплата тарифiв (фрахту) за вантажно-розвантажувальнi роботи i транспортування запасiв усiма видами транспорту до мiсця їх використання, включаючи витрати зi страхування ризикiв транспортування запасiв).

iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях.

У разi, якщо на момент оприбуткування запасiв неможливо достовiрно визначити їх первiсну вартiсть, такi запаси можуть оцiнюватися та вiдображатися за справедливою вартiстю з наступним коригуванням до первiсної вартостi.

Витрати, пов'язанi з основними засобами, понесенi пiсля первинного визнання об'єкту основних засобiв

Подальшi витрати, що вiдносяться до об'єкту основних засобiв, який вже був визнаний, збiльшують його балансову вартiсть, якщо передбачається отримання майбутнiх економiчних вигод. Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування об'єкта. Навпаки, цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, в перiодi, коли вони понесенi. Витрати на щоденне обслуговування об'єкта, як правило, - це витрати на заробiтну плату та витратнi матерiали, а також це можуть бути витрати на незначнi деталi.

Усi iншi подальшi витрати мають бути визнанi як витрати в перiодi, в якому вони були понесенi.

Пiдприємство  роздiляє витрати, пов'язанi з основними засобами, на наступнi види:

експлуатацiя  та техобслуговування;

поточний ремонт;

капiтальний ремонт;

модернiзацiя.

Експлуатацiя та техобслуговування

Витрати на експлуатацiю i техобслуговування основних засобiв пов'язанi з пiдтримкою об'єкту в справному працездатному станi та не є витратами ремонту, вiдновлення та замiни

Пiдприємство капiталiзує усi витрати, пов'язанi з модернiзацiєю об'єкту основних засобiв, з одночасним переглядом термiнiв амортизацiї об'єкту основних засобiв.

Основнi засоби отриманi  в користування на умовах операцiйної оренди, не вiдображаються на балансi пiдприємства.

Оренднi платежi при операцiйнiй орендi, враховуються як витрати, розподiленi рiвномiрно впродовж термiну оренди, за винятком випадкiв, коли iнша систематична основа наочнiше показує часовий графiк отримання вигод користувачем, навiть якщо платежi робляться не на цiй основi.

Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась або вони зiпсованi, застарiли, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вирахуванням з очiкуваної цiни продажу очiкуваних витрат на завершення виробництва i збут.

Сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї, та вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованих або тих, що не вистачає) запасiв списуються на витрати звiтного перiоду

Оцiнка фiнансових iнструментiв

Усi фiнансовi активи та зобов'язання повиннi визнаватися у балансi, включаючи всi похiднi фiнансовi iнструменти.

Усi фiнансовi iнструменти повиннi спочатку облiковуватися за їх фактичною собiвартiстю, яка складається iз:

справедливої вартостi активiв, зобов'язань або iнструментiв власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний фiнансовий iнструмент;

витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента (комiсiйнi, обов'язковi збори та платежi при передачi цiнних паперiв тощо).

Оцiнка фiнансових активiв

Пiсля первiсного визнання усi фiнансовi активи повиннi переоцiнюватися за їх справедливою вартiстю, крiм наведених нижче їх категорiй, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю:

дебiторської заборгованостi, що не призначена для перепродажу (амортизована собiвартiсть зменшена на суму резерву сумнiвних боргiв);

фiнансових iнвестицiй, що утримуються пiдприємством до їх погашення;

фiнансових активiв, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Емiтент є найбiльшим авiацiйним вертолiтним оператором України, що спецiалiзується на експлуатацiї середнiх багатоцiльових гелiкоптерiв Мi-8 МТВ-1.

Дiяльнiсть компанiї орiєнтовна на виконання широкого спектру завдань у рiзних точках планети, пов'язаних з миротворчими та гуманiтарними мiсiями, лiквiдацiєю наслiдкiв екологiчних та техногенних катастроф, масштабними рятувальними роботами.

Спiвробiтництво з ООН та iншими гуманiтарними мiжнародними органiзацiями є стратегiчним напрямком дiяльностi АК "Українськi вертольоти". Разом з тим авiакомпанiя працює в iнших напрямках дiяльностi, таких, як надання послуг медичної евакуацiї, пошуково-рятувальних робiт, участь у програмах гасiння лiсових пожеж.

Авiакомпанiя має значний досвiд та здатна забезпечувати потреби ООН на вертольотах Мi-8МТВ-1 (миротворчi мiсiї, Всесвiтня продовольча програма, управлiння Верховного комiсара ООН у справах бiженцiв).

Авiацiйнi вантажно-пасажирськi перевезення є основним видом дiяльностi Авiакомпанiї та займають 99% загального доходу вiд реалiзацiї.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Для польотiв за МВЛ, забезпечення польотiв вночi та в складних метеорологiчних умовах, на кожному вертольотi встановлено пiлотажно-навiгацiйне обладнання виробництва США: система ближньої навiгацiї VOR/DME,  по два комплекти супутникової навiгацiйної системи GPS MAP 196/695/696 та GNSS - GTN-650/750, метеолокатор RDR-2000/2100 або GWX70, футомiр КЕА-130А/ AD32, радiолокацiйний вiдповiдач  GTX-327/330/33H, аварiйний передавач ELT ARTEX-406. Також на вертольотах  додатково встановленi системи попередження зiткнення з землею EGPWS Sandel ST3400H та системи попередження зiткнення у повiтрi  ТCAS CAS-67А. 8 вертольотiв обладнаннi оптико-електронною системою спостерiгання FLIR Ultra Force 350HD , окулярами нiчного бачення PNL-3 та пошуковим прожектором SX-16 "NightSun". На двох вертольотах встановлена система протиракетного захисту BIRD AMPS-M та додатково 6 вертольотiв мають можливiсть встановлення системи BIRD AMPS-M/MV. Для захисту вiд стрiлецької зброї вiсiм вертольотiв обладнаннi кевларовим  захистом. Всi вертольоти обладнаннi супутниковою системою спостереження SkyTrac. Два вертольоти мають супутникову систему зв'язку та передачi даних SCOTTY SCP-800. Для транспортування важкохворих 8 вертольотiв обладнаннi медичними модулями з реанiмацiйним обладнанням. Для пiдйому людей та вантажiв без здiйснення посадки всi вертольоти обладнаннi електричними лебiдками для пiдйому людей та вантажiв, на 8 з них встановлена Breeze Eastern HS-29900-59.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основним засобом здiйснення господарської дiяльностi є повiтрянi судна - 27 вертолотiв, якi орендуються Авiакомапнiєю.

У зв'язку з постiйних обiгом ремфонду та комплектуючих Авiакомпанiя також орендує складськi примiщення загальною площею 705 м2.

Загальна характеристика основних засобiв Авiакомпанiї представлена нижче:

Групи основних засобiв       Залишкова вартiсть, грн.

"Будинки та споруди"          605 942,08

"Машини та обладнання"    450 823 191,68

"Транспортнi засоби"           9 706 342,34

" Iнструменти, прилади та iнвентар"         115 143 017,63

"Iншi основнi засоби"          26 490 284,61

"Бiблiотечнi фонди" 811 331,76

"Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи"        2 751 387,67

"Iншi необоротнi матерiальнi активи"      254 245 220,01

Всього            860 576 717,78

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблемними є питання проведення капiтального ремонту повiтряних суден, так як в Українi є лише одне авiаремонтне пiдприємство. Ступiнь залежностi емiтента вiд законодавчих обмежень не спостерiгається.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв прибутки останнiх рокiв направляються на фiнансування розвитку пiдприємства та погашення збиткiв минулих рокiв. Робочий капiтал в повному обсязi забезпечує поточнi потреби емiтента.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Очiкуваннi прибутки вiд виконання укладених але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду надають можливiсть забезпечити функцiонування емiтента, пiдтримання безпеки польотiв та льотної придатностi у наступному роцi

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Спираючись на практичний досвiд i аналiз сучасних тенденцiй ринку "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти" провела глибоку модернiзацiю вертольота Мi-8МТВ-1 i створила унiкальний багатофункцiональний вертолiт, з можливiстю швидкої конвертацiї в такi конфiгурацiї : пошуково-рятувальна; авiа-медична евакуацiя; пасажирська, з установкою крiсел для 16 пасажирiв; вантажна. Крiм того, на ньому встановлено сучасне обладнання, яке за допомогою iнтегрованої системи нiчного бачення, оптико-електронної системи спостереження, потужного пошукового лiхтаря дозволяє працювати вночi. Авiакомпанiя  розширяє спектр i пiдвищує  якiсть робiт  у галузi авiатранспортних послуг, при цьому особлива увага придiляється пiдтриманню високих стандартiв  безпеки польотiв.

Стратегiчна мета авiакомпанiї - досягнення стiйкого конкурентоспроможного стану на ринку авiацiйних робiт ООН, ОБСЄ, авiацiйнi роботи в рiзних регiонах свiту, пiдвищення ефективностi перевезень та отримання прибутку.

Спецiалiзацiя авiакомпанiї "Українськi вертольоти" визначається двома основними векторами - багатоцiльовим призначенням та унiверсальними можливостями гелiкоптерiв Мi-8 МТВ-1, що знаходяться в його експлуатацiї, та попитом на цi повiтрянi судна на мiжнародному авiацiйному ринку. Таким чином, дiяльнiсть компанiї орiєнтована на надання широкого спектру авiацiйних послуг на зовнiшньому ринку, в першу чергу, мiжнародним органiзацiям свiтового значення. Прiоритетна роль мiжнародних органiзацiй як основного замовника авiацiйних робiт, особливо коли йдеться про такий специфiчний транспортний засiб як гелiкоптери, пiдтверджується маркетинговими дослiдженнями. Аналiз дiяльностi авiацiйних компанiй, що виконують спорiдненi види робiт iз застосуванням вертольотiв модельного ряду "Мiль", показує, що в середньому питома вага операцiй, здiйснюваних в iнтересах мiжнародних органiзацiй, становить для них 85-90%.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Пiприємство має сертифiкат PART-21, здiйснює розробки та дослiдження в галузi авiацiйної технiки. В порiвняннi до загального розмiру витрат емiтента, витрати на дослiдження та розробки у звiтному роцi мали суттєве значення.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Господарська дiяльнiсть емiтента впродовж 2015-2018 року була направлена на проведення капiтального ремонту повiтряних суден. В останнi року пiдприємством приведено до справного стану практично весь парк повiтряних суден, що надає можливiсть в 2019 та наступних роках задiяти у виробничiй дiяльностi максимальну кiлькiсть повiтряних суден.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiрнерiв

Акцiонери згiдно реєстру

Акцiонери згiдно реєстру

Правлiння

Голова правлiння

Члени правлiння

Голова правлiння Ткаченко Володимир Володимирович

Члени правлiння: Ткаченко Антон Володимирович, Букорос Сергiй Степанович, Яковенко Вiталiй Вiкторович, Рудь Олег Анатолiйович, Шостенко Наталiя Павлiвна

Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор)

Ревiзор

Мога Микола Вiкторович

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Рудь Олег Анатолiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1976

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, директор комерцiйного департаменту

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: вiдповiдно до статуту Товариства, трудового контракту та доручень Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Загальними зборами акцiонерiв 22.04.2016 р. Рудя Олега Анатолiйовича обрано Членом Правлiння (до переобрання).

 

1) Посада

            Голова правлiння-Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ткаченко Володимир Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1956

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "Квант", Генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            У межах чинного законодавства без довiреностi вирiшує всi питання керiвництва дiяльнiстю Товариства; Без окремої довiреностi представляє iнтереси Товариства перед iншими пiдприємствами, органiзацiями та установами; Без окремої довiреностi укладає вiд iменi Товариства правочини (угоди, контракти, договори) без обмеження їх вартостi, за винятком тих, якi потребують додаткового погодження Загальними зборами;  У межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками та пiдроздiлами Товариства; Приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, укладає з ними трудовi договори при необхiдностi; Затверджує штатний розпис Товариства, визначає функцiональнi обов'язки працiвникiв Товариства, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та служби Товариства, посадовi iнструкцiї, усi iншi внутрiшнi документи та положення Товариства, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, та вносить змiн до них, окрiм положень про Загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства, Положення про винагороду членiв наглядової ради; Застосовує заходи морального та матерiального заохочення, притягує до вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства; Розпоряджається майном та коштами Товариства, вiдкриває та закриває банкiвськi рахунки, пiдписує платiжнi документи; Видає довiреностi, накази про передачу своїх повноважень повнiстю або частково iншим юридичним та/або фiзичним особам (у тому числi працiвникам Товариства); Органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право брати участь у Загальних зборах; Органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строки їх виплати; Визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальним зборам та готує проекти рiшень Загальних зборiв з цим питань; Органiзовує розробку рiчного балансу та звiту Товариства та вносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборiв; Розробляє порядок створення та використання фондiв Товариства; Органiзовує ведення протоколу засiдання Правлiння та Загальних зборiв; Вiд iменi Товариства одноосiбно (з правом передачi (делегування) таких повноважень фiзичним чи юридичним особам) здiйснює функцiї управлiння корпоративними правами, що належать Товариству у статутних капiталах господарських товариств та є одноосiбним (з правом передачi (делегування) таких повноважень фiзичним чи юридичним особам) представником Товариства на загальних зборах господарського товариства, у статутному капiталi якого є корпоративнi права Товариства. У господарських товариствах, єдиним учасником якого є Товариство, рiшення з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв учасникiв, приймаються Товариством одноособово та оформлюються письмовим Рiшенням Голови правлiння Товариства. Делегує Генеральному директору права та повноваження; Виконує дiї, необхiднi для функцiонування та дiяльностi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. 22.04.2016 загальними зборами акцiонерiв Ткаченко Володимир Володимирович переобраний Головою правлiння (до переобрання). З 17.01.2017 вiдповiдно до пункту 8.12.7 Статуту Голова Правлiння приступив до виконання обов'язкiв Голови Правлiння-Генерального директора.

 

1) Посада

            Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ткаченко Антон Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1989

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, Помiчник Генерального директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: вiдповiдно до статуту Товариства, доручень Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 8 рокiв. 22.04.2016 загальними зборами акцiонерiв Ткаченко Антон Володимирович переобраний членом правлiння (до переобрання).

 

1) Посада

            Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Букорос Сергiй Степанович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1965

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, Начальник вiддiлу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: вiдповiдно до статуту Товариства, доручень Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. 22.04.2016 загальними зборами акцiонерiв Букорос Сергiй Степанович переобраний членом правлiння (до переобрання).

 

1) Посада

            Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Шостенко Наталiя Павлiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1960

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, Директор з економiки та фiнансових питань

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: вiдповiдно до статуту Товариства, доручень Голови Правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 22.04.2016 загальними зборами акцiонерiв Шостенко Наталiя Павлiвна переобрана членом правлiння (до переобрання).

 

1) Посада

            Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Яковенко Вiталiй Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1964

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "АК "Українськi вертольоти, 31792885, Директор технiчного департаменту технiчного

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: вiдповiдно до статуту Товариства, доручень Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Загальними зборами акцiонерiв 22.04.2016 р. Яковенко Вiталiя Вiкторовича обрано Членом Правлiння (до переобрання).

 

1) Посада

            Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мога Микола Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1983

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, Начальник юридичного вiддiлу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.04.2016, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки Ревiзора: проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; проводить спецiальнi перевiрки з власної iнiцiативи, а також за рiшенням Загальних зборiв, виконавчого органу, на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, за пiдсумками проведення перевiрок за результатами фiнансового року та спецiальних перевiрок Ревiзор Товариства складає висновки, представляє на щорiчних Загальних зборах звiт та висновок за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за пiдсумками фiнансового року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Загальними зборами акцiонерiв 22.04.2016 р. Могу Миколу Вiкторовича обрано Ревiзором Товариства (до переобрання).

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сiкiрiнська Iрина Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1971

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, Головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            08.02.2018, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, iншi повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту Товариства,  доручень Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. З 08.02.2018 Сiкiрiнську Iрину Олександрiвну прийнято на посаду головного бухгалтера. Пiдстава рiшення - наказ Голови правлiння - Генерального директора Товариства вiд 01.02.18 №24ок

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Барановська Вiкторiя Володимирiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1971

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, Економiст по фiнансовiй роботi

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            02.03.2017, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, iншi повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи 25 роки. З 08.02.2018 Барановську Вiкторiю Володимирiвну переведено на посаду заступника головного бухгалтера. Пiдстава рiшення - наказ Голови правлiння-Генерального директора вiд 07.02.2018 №25-ок.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Член правлiння

Рудь Олег Анатолiйович

 

0

0

0

0

Голова правлiння-Генеральний директор

Ткаченко Володимир Володимирович

 

910

91

910

0

Член правлiння

Ткаченко Антон Володимирович

 

90

9

90

0

Член правлiння

Букорос Сергiй Степанович

 

0

0

0

0

Член правлiння

Шостенко Наталiя Павлiвна

 

0

0

0

0

Член правлiння

Яковенко Вiталiй Вiкторович

 

0

0

0

0

Ревiзор

Мога Микола Вiкторович

 

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Сiкiрiнська Iрина Олександрiвна

 

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Барановська Вiкторiя Володимирiвна

 

0

0

0

0

Усього

1 000

100

1 000

0

 

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

Винагороби або компенсацiї при звiльненнi посадових осiб Товариства не передбачаються

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Ткаченко Володимир Володимирович

91

Ткаченко Антон Володимирович

9

Усього

100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Розширення ринку надання послуг з аеромедичної евакуацiї та iнших видiв авiацiйних робiт, пошук нових замовникiв авiацiйних робiт.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом звiтного 2018 року проводились роботи щодо подальшої модернiзацiї повiтряних суден, застосування нових технологiй, пiдвищення квалiфiкацiї льотного складу

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Не укладалися

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Вiдносин мiж органами товариства, акцiонерами та iншими зацiкавленими особами будуються на принципах корпоративного управлiння, визначених Статутом Товарситва, Принципах корпоративного управлiння, затверджених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Принципи корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.07.2014 №955

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Наглядова рада в Товариствi не створювалась у звязку iз вiдсутнiсть такої необхiдностi на сьогоднiшнiй день.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

23.04.2018

Кворум зборів

100

Опис

Прийнятi рiшення з питань порядку денного:

1. Обрати членами лiчильної комiсiї Сiкiрiнську Iрину Олександрiвну, Солотву Назарiя Богдановича. Лiчильна комiсiя здiйснює повноваження до її переобрання.

2. Обрати головою загальних зборiв Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборiв - Букороса Сергiя Степановича.

3. Встановити наступний порядок проведення загальних зборiв:

- доповiдi за порядком денним - до 20 хвилин;

- виступи пiд час дебатiв - до 10 хвилин;

- загальний термiн дебатiв по кожному питанню - до 15 хвилин

- через кожнi двi години перерва на 10 хвилин.

4. Затвердити звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть протягом 2017 року.

5. Затвердити звiт ревiзора Товариства за 2017 рiк та висновок ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.

6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк, в тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк.

7. Прибуток, отриманий Товариством в 2017 роцi, в розмiрi 24 081 тис. грн., направити на покриття збиткiв минулих рокiв.

8. У зв'язку з виробничою необхiднiстю, визначити охоронну дiяльнiсть одним iз основних напрямiв дiяльностi Товариства, враховуючи, що такий напрям дiяльностi може провадитися Товариством вiдповiдно до пп. 83 п. 3.2. Статуту. Внести змiни до вiдомостей про Товариство, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань та забезпечити проведення державної реєстрацiї таких змiн: включити до видiв економiчної дiяльностi, якi провадяться Товариством, дiяльнiсть приватних охоронних служб (код КВЕД 80.10).

9. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв (у тому числi договорiв про розмiщення грошових коштiв на строковому депозитi, договорiв про надання банкiвської гарантiї, договорiв про вiдступлення права вимоги (цесiї) на отримання грошових коштiв за господарськими договорами, кредитнi договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись - договори застави майнових прав на отримання грошових коштiв за контрактами)), якi можуть укладатися Товариством до 22 квiтня 2019 року (включно), якщо ринкова вартiсть майна, робiт i послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв, вказаних в цьому пунктi не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мiльярдiв гривень 00 копiйок). Надати Головi правлiння - Генеральному директору Товариства, а також iншим, визначеним Головою правлiння Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинiв вiд iменi Товариства.

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

18.09.2018

Кворум зборів

100

Опис

Прийнятi рiшення з питань порядку денного:

1. Обрати членами лiчильної комiсiї Сiкiрiнську Iрину Олександрiвну, Бiлецьку Юлiю Сергiївну. Лiчильна комiсiя здiйснює повноваження до її переобрання

2. Обрати головою загальних зборiв Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборiв - Букороса Сергiя Степановича.

3. Встановити наступний порядок проведення загальних зборiв:

- доповiдi за порядком денним - до 20 хвилин;

- виступи пiд час дебатiв - до 10 хвилин;

- загальний термiн дебатiв по кожному питанню - до 15 хвилин

- через кожнi двi години перерва на 10 хвилин.

4. Визначити, що до компетенцiї Правлiння вiдноситься затвердження усiх внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, та внесення змiн до них, окрiм положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства, положень про винагороду членiв Наглядової ради.

5. Викупити 100% часток у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ейр Сервiс" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37411277; мiсцезнаходження юридичної особи: 39600, Полтавська обл., мiсто Кременчук, вулиця Павлова, будинок 6, квартира 102).....Доручити Головi Правлiння здiйснювати вiд iменi Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти" управлiння корпоративними правами в iнших юридичних особах з правом передоручення таких повноважень.

6. Внести змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти" шляхом викладення його в новiй редакцiї.

На пiдписання нової редакцiї Статуту приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти" уповноважити Голову правлiння - Генерального директора Ткаченко Володимира Володимировича.

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

нi

Інше (зазначити)

нi

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

Наглядова рада не створювалась

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Наглядова рада не створювалась

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Наглядова рада не створювалась

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Наглядова рада не створювалась

Наглядова рада не створювалась

 

X

Опис:

Наглядова рада не створювалась

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (зазначити)

Наглядова рада не створювалась

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

Наглядова рада не створювалась

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядова рада не створювалась

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада не створювалась

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Голова та члени правлiння

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства та визначення стратегiї та шляхiв розвитку Товариства, в межах встановлених Загальними зборами основних напрямiв дiяльностi, здiйснює Правлiння. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам Товариства, органiзує виконання їх рiшень та дiє вiд iменi Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом.

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної (персональної) компетенцiї Загальних зборiв або Голови Правлiння

 

Опис

Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який виконує наступнi функцiї та надiляється наступними повноваженнями:

1) у межах чинного законодавства без довiреностi вирiшує всi питання керiвництва дiяльнiстю Товариства;

2) без окремої довiреностi представляє iнтереси Товариства перед iншими пiдприємствами, органiзацiями та установами;

3) без окремої довiреностi укладає вiд iменi Товариства правочини (угоди, контракти, договори) без обмеження їх вартостi, за винятком тих, якi потребують додаткового погодження Загальними зборами;

4) у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками та пiдроздiлами Товариства;

5) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, укладає з ними трудовi договори при необхiдностi;

6) затверджує штатний розпис Товариства, визначає функцiональнi обов'язки працiвникiв Товариства, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та служби Товариства, посадовi iнструкцiї, усi iншi внутрiшнi документи та положення Товариства, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, та вносить змiн до них, окрiм положень про Загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства, Положення про винагороду членiв наглядової ради;

7) застосовує заходи морального та матерiального заохочення, притягує до вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства;

8) розпоряджається майном та коштами Товариства, вiдкриває та закриває банкiвськi рахунки, пiдписує платiжнi документи;

9) видає довiреностi, накази про передачу своїх повноважень повнiстю або частково iншим юридичним та/або фiзичним особам (у тому числi працiвникам Товариства);

10) органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право брати участь у Загальних зборах;

11) органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строки їх виплати;

12) визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальним зборам та готує проекти рiшень Загальних зборiв з цим питань:

13) органiзовує розробку рiчного балансу та звiту Товариства та вносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборiв;

14) розробляє порядок створення та використання фондiв Товариства;

15) органiзовує ведення протоколу засiдання Правлiння та Загальних зборiв;

16) вiд iменi Товариства одноосiбно (з правом передачi (делегування) таких повноважень фiзичним чи юридичним особам) здiйснює функцiї управлiння корпоративними правами, що належать Товариству у статутних капiталах господарських товариств та є одноосiбним (з правом передачi (делегування) таких повноважень фiзичним чи юридичним особам) представником Товариства на загальних зборах господарського товариства, у статутному капiталi якого є корпоративнi права Товариства. У господарських товариствах, єдиним учасником якого є Товариство, рiшення з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв учасникiв, приймаються Товариством одноособово та оформлюються письмовим Рiшенням Голови правлiння Товариства.

17) делегує Генеральному директору права та повноваження;

18) виконує дiї, необхiднi для функцiонування та дiяльностi Товариства.

До виключної (персональної) компетенцiї Голови Правлiння вiдноситься питання прийняття на роботу та звiльнення з роботи, притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора Товариства.

 

 

Примітки

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

так

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

так

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Iншi документи вiдсутнi

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

так

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

X

 

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (зазначити)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Ткаченко Володимир Володимирович

 

91

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

0

0

Обмеження вiдсутнi

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв Правлiння, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв) з ними, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, та надання їй повноважень на пiдписання договорiв є виключною компетенцiєю загальних зборiв акцiонерiв.

Також, до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв належить обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень.

Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду та звiльняється з посади Головою правлiння.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який виконує наступнi функцiї та надiляється наступними повноваженнями:

1) у межах чинного законодавства без довiреностi вирiшує всi питання керiвництва дiяльнiстю Товариства;

2) без окремої довiреностi представляє iнтереси Товариства перед iншими пiдприємствами, органiзацiями та установами;

3) без окремої довiреностi укладає вiд iменi Товариства правочини (угоди, контракти, договори) без обмеження їх вартостi, за винятком тих, якi потребують додаткового погодження Загальними зборами;

4) у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками та пiдроздiлами Товариства;

5) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, укладає з ними трудовi договори при необхiдностi;

6) затверджує штатний розпис Товариства, визначає функцiональнi обов'язки працiвникiв Товариства, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та служби Товариства, посадовi iнструкцiї, усi iншi внутрiшнi документи та положення Товариства, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, та вносить змiн до них, окрiм положень про Загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства, Положення про винагороду членiв наглядової ради;

7) застосовує заходи морального та матерiального заохочення, притягує до вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства;

8) розпоряджається майном та коштами Товариства, вiдкриває та закриває банкiвськi рахунки, пiдписує платiжнi документи;

9) видає довiреностi, накази про передачу своїх повноважень повнiстю або частково iншим юридичним та/або фiзичним особам (у тому числi працiвникам Товариства);

10) органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право брати участь у Загальних зборах;

11) органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строки їх виплати;

12) визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальним зборам та готує проекти рiшень Загальних зборiв з цим питань:

13) органiзовує розробку рiчного балансу та звiту Товариства та вносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборiв;

14) розробляє порядок створення та використання фондiв Товариства;

15) органiзовує ведення протоколу засiдання Правлiння та Загальних зборiв;

16) вiд iменi Товариства одноосiбно (з правом передачi (делегування) таких повноважень фiзичним чи юридичним особам) здiйснює функцiї управлiння корпоративними правами, що належать Товариству у статутних капiталах господарських товариств та є одноосiбним (з правом передачi (делегування) таких повноважень фiзичним чи юридичним особам) представником Товариства на загальних зборах господарського товариства, у статутному капiталi якого є корпоративнi права Товариства. У господарських товариствах, єдиним учасником якого є Товариство, рiшення з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв учасникiв, приймаються Товариством одноособово та оформлюються письмовим Рiшенням Голови правлiння Товариства.

17) делегує Генеральному директору права та повноваження;

18) виконує дiї, необхiднi для функцiонування та дiяльностi Товариства.

До виключної (персональної) компетенцiї Голови Правлiння вiдноситься питання прийняття на роботу та звiльнення з роботи, притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора Товариства.

Члени правлiння виконують обовязки та надiляються повноваженнями в межах, визначених Статутом Товариства та рiшеннями Голови правлiння.

Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, iншi повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту Товариства покладаються на головного бухгалтера.

Проводення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, спецiальних перевiрок з власної iнiцiативи, а також за рiшенням Загальних зборiв, виконавчого органу, на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства покладається на Ревiзора.

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Висновок практикуючого фахівця

 

Ми вважаємо, що Товариство в розділі V Звіту про корпоративне управління здійснило повний та достовірний опис основних характеристик свого внутрішнього контролю і управління ризиками. Також, в розділі VI Звіту про корпоративне управління розкрито повний перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства.

 

Ми не маємо заперечень, щодо зазначеної в розділі VII Звіту про корпоративне управління відсутності обмеження прав цчасті та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах.

 

На нашу думку порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства здійснюється без порушень діючого законодавства України, та достовірно розкрито в розділі VIII звіту про корпоративне управління.

 

Ми не маємо зауважень до описаних Товариством в розділі IX Звіту про корпоративне управління повноважень посадових осіб.

 

На нашу думку інформація у Звіті про корпоративне управління, що входить до складу річної інформації про емітента за 2018 рік, яка розкрита на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, підготовлена Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв.

 

Вiдомостi про аудиторську фірму

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ <ПI.ЕС.ПI. АУДИТ>

 

Мiсцезнаходження: 01135, м. Київ, вулиця Золотоустiвська, буд. 23 А, /лiтера <М>/

 

Код ЄДРПОУ 40482683.

 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів: 4670.

 

Дата і номер Аудиторської палати України про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг: №354/3 від 25.01.2018.

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Фiзична особа

910

91

910

0

Фiзична особа

90

9

90

0

Усього

1 000

100

1 000

0

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiї простi iменi

1 000

175,00

Акцiонери мають право:

- на участь в управлiннi товариством шляхом участi та голосування на загальних зборах

- брати участь у вирiшеннi найважливiших питань дiяльностi товариства, у тому числi прийняття рiшення про внесення змiн до статуту, обрання членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, додатковий випуск акцiй, викуп товариством розмiщених ним акцiй, укладення значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, реорганiзацiю товариства та iншi дiї, якi призводять до суттєвих корпоративних змiн

- вчасно отримувати повiдомлення про скликання загальних зборiв, яке мiстить iнформацiю про дату, час та мiсце проведення зборiв, а також повний перелiк питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акцiонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, мiсце проведення та процедура реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах товариства створюються сприятливi умови для участi акцiонера у зборах

- своєчасно та у зручний для акцiонера спосiб знайомитися з матерiалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборiв, та отримувати додаткову iнформацiю стосовно питань порядку денного вiд посадових осiб та iнших уповноважених осiб товариства

- вносити пропозицiї та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборiв

- брати участь у загальних зборах особисто або через вiльно обраного представника, причому голоси, поданi на загальних зборах акцiонерами та представниками акцiонерiв, мають однакову силу

- брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного, або шляхом заочного голосування, причому процедура голосування на загальних зборах забезпечує прозорiсть та надiйнiсть пiдрахунку голосiв

- на отримання частини прибутку товариства у розмiрi, пропорцiйному належнiй акцiонеровi кiлькостi акцiй

- на своєчасне отримання повної та достовiрної iнформацiї про фiнансово-господарський стан товариства та результати його дiяльностi, суттєвi факти, що впливають або можуть впливати на вартiсть цiнних паперiв та (або) розмiр доходу за ними, про випуск товариством цiнних паперiв тощо

- на вiльне розпорядження акцiями

- на надiйну та ефективну реєстрацiю та пiдтвердження права власностi на акцiї

- вимагати обов'язкового викупу товариством акцiй за справедливою цiною в акцiонерiв, якi голосували "проти" певних прийнятих загальними зборами рiшень, якi обмежують їх права

- iншi права, визначенi законодавством України та Статутом Товариства.

 

найважливiших питань дiяльностi товариства, у тому числi прийняття рiшення про внесення змiн до статуту, обрання членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, додатковий випуск акцiй, викуп товариством розмiщених ним акцiй, укладення значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, реорганiзацiю товариства та iншi дiї, якi призводять до суттєвих корпоративних змiн, вчасно отримувати повiдомлення про скликання загальних зборiв, яке мiстить iнформацiю про дату, час та мiсце проведення зборiв, а також повний перелiк питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акцiонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного

0

Примітки:

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.06.2003

38/04/1/03

Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA0403981006

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

175

1 000

175 000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 38/04/1/03, дата реєстрацiї 25.06.2003 р., видане Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР, втратило чиннiсть.

25.06.2003

38/04/1/03

Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA0403981006

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

175

1 000

175 000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 38/04/1/03, дата реєстрацiї 25.06.2003 р., видане 23.09.2010р. Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР у зв'язку iз змiною найменування Товариства на Приватне акцiонерне товариство "Авiацiйна компанiя "Українськi вертольоти", втратило чиннiсть.

25.06.2003

38/04/1/03

Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA0403981006

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

175

1 000

175 000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 38/04/1/03, дата реєстрацiї 25.06.2003 р., видане 14.12.2010р. Днiпропетровським чтериторiальним управлiнням ДКЦПФР у зв'язку iз змiною найменування Товариства на Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти", втратило чиннiсть.

15.12.2010

228/04/1/10

Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000110639           

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

175

1 000

175 000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 228/04/1/10, дата реєстрацiї 15.12.2010р. Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР у зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

15.12.2010

Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

Акція проста бездокументарна іменна

UA4000110639

загальнi збори

Акцiонер Товариства, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства та саме Товариство iз зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється через Товариство. Пiсля отримання письмового повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днiв направити копiї всiм iншим акцiонерам Товариства. Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється за рахунок акцiонера, який має намiр продати свої акцiї, або за рахунок Товариства. Якщо акцiонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всiх акцiй, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом Товарсивта строку, акцiї можуть бути проданi третiй особi за цiною та на умовах, що повiдомленi Товариству та його акцiонерам

безстроково

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акц?онерне товариство "Ав?акомапн?я "Українськ? вертольоти"

за ЄДРПОУ

31792885

Територія

м.Київ, Подiльський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Пасажирський авіаційний транспорт

за КВЕД

51.10

Середня кількість працівників: 517

Адреса, телефон: 04080 м. Київ, вулиця Кирилiвська, 19-21, +38044455-96-87

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

326

437

    первісна вартість

1001

432

728

    накопичена амортизація

1002

( 106 )

( 291 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

72 165

109 493

Основні засоби

1010

388 541

860 577

    первісна вартість

1011

1 101 725

1 891 229

    знос

1012

( 713 184 )

( 1 030 652 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

461 032

970 507

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

22 805

32 274

Виробничі запаси

1101

22 805

32 274

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

707

534

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

0

0

    з бюджетом

1135

28 665

36 026

    у тому числі з податку на прибуток

1136

3 265

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

218 891

243 381

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

335 301

221 995

Готівка

1166

3

46

Рахунки в банках

1167

335 298

214 622

Витрати майбутніх періодів

1170

1 402

1 063

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

9 773

2 222

Усього за розділом II

1195

617 544

537 495

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

1 078 576

1 508 002

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

175

175

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

43 716

43 716

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-28 385

71 117

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

15 506

115 008

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

859

28 642

    розрахунками з бюджетом

1620

1 606

17 802

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

13 360

    розрахунками зі страхування

1625

78

1 475

    розрахунками з оплати праці

1630

8 679

18 048

    одержаними авансами

1635

0

0

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

26 014

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1 051 848

1 301 013

Усього за розділом IІІ

1695

1 063 070

1 392 994

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

1 078 576

1 508 002

 

Керівник                                            Шостенко Наталiя Павлiвна

 

Головний бухгалтер                           Сiкiрiнська Iрина Олександрiвна

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акц?онерне товариство "Ав?акомапн?я "Українськ? вертольоти"

за ЄДРПОУ

31792885

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1 761 154

1 718 997

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1 409 086 )

( 1 393 104 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

352 068

325 893

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

268 313

341 024

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 130 033 )

( 92 477 )

Витрати на збут

2150

( 2 046 )

( 3 700 )

Інші операційні витрати

2180

( 254 162 )

( 542 497 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

234 140

28 243

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

216

302

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 100 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 112 589 )

( 3 638 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

121 667

24 907

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-22 165

-826

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

99 502

24 081

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

99 502

24 081

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

23 598

15 246

Витрати на оплату праці

2505

487 675

428 761

Відрахування на соціальні заходи

2510

48 776

29 190

Амортизація

2515

339 188

226 828

Інші операційні витрати

2520

894 118

1 331 744

Разом

2550

1 793 355

2 031 769

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1 000

1 000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1 000

1 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

99 502,000000

24 081,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

99 502,000000

24 081,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Керівник                                            Шостенко Наталiя Павлiвна

 

Головний бухгалтер                           Сiкiрiнська Iрина Олександрiвна

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акц?онерне товариство "Ав?акомапн?я "Українськ? вертольоти"

за ЄДРПОУ

31792885

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1 823 621

1 719 265

Повернення податків і зборів

3005

142 305

113 069

 у тому числі податку на додану вартість

3006

142 305

113 065

Цільового фінансування

3010

414

240

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

15 377

9 243

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

17 657

15 301

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

39

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

112 376

241 261

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 518 031 )

( 516 561 )

Праці

3105

( 362 561 )

( 338 112 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 47 379 )

( 29 243 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 171 281 )

( 157 735 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 5 000 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 77 425 )

( 75 360 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 88 856 )

( 82 375 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 17 916 )

( 13 707 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 223 415 )

( 363 450 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

771 167

679 610

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 864 252 )

( 438 477 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-864 252

-438 477

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

8 930

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 8 930 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 100 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-100

0

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-93 185

241 133

Залишок коштів на початок року

3405

335 301

75 358

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-20 121

18 810

Залишок коштів на кінець року

3415

221 995

335 301

 

Керівник                                            Шостенко Наталiя Павлiвна

 

Головний бухгалтер                           Сiкiрiнська Iрина Олександрiвна

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акц?онерне товариство "Ав?акомапн?я "Українськ? вертольоти"

за ЄДРПОУ

31792885

 

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

175

0

0

43 716

-28 752

0

0

15 139

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

367

0

0

367

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

175

0

0

43 716

-28 385

0

0

15 506

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

99 502

0

0

99 502

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

0

0

0

99 502

0

0

99 502

Залишок на кінець року

4300

175

0

0

43 716

71 117

0

0

115 008

 

Керівник                                            Шостенко Наталiя Павлiвна

 

Головний бухгалтер                           Сiкiрiнська Iрина Олександрiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ <ПI.ЕС.ПI. АУДИТ>

2

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

40482683

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вулиця Золотоустiвська, будинок 23 А, /лiтера <М>/

4

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

4670

5

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

 

6

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

з 01.01.2018 по 31.12.2018

7

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02 - із застереженням

8

Пояснювальний параграф (за наявності)

 

9

Номер та дата договору на проведення аудиту

номер: 29/03-2019, дата: 27.03.2019

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

дата початку: 01.04.2019, дата закінчення: 21.04.2019

11

Дата аудиторського звіту

21.04.2019

12

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

95 000,00

13

Текст аудиторського звіту

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

Управлiнському персоналу та акцiонерам Приватного акцiонерного товариства <АВIАКОМПАНIЯ <УКРАЇНСЬКI ВЕРТОЛЬОТИ>

 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi

 

Думка з застереженням

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства <АВIАКОМПАНIЯ <УКРАЇНСЬКI ВЕРТОЛЬОТИ> (надалi -  <Товариство>), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 року, та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик, звiту з корпоративного управлiння. На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi <Основа для думки iз застереженням> нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (<П(С)БО>) та вiдповiдно до Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> щодо складання фiнансової звiтностi.

 

Основа для думки iз застереженням Товариство в рядку 1010 <Основнi засоби> звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 року вiдобразило балансову вартiсть основних засобiв у сумi 860 577 тис.грн.. Ми отримали змогу розпочати виконання завдання пiсля звiтної дати та з огляду на це не приймали участь у iнвентаризацiї основних засобiв станом на 31 грудня 2018 року. За допомогою альтернативних процедур ми також не змогли впевнитися в кiлькостi основних засобiв, утримуваних на 31 грудня 2018 року, якi вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан. У зв'язку з цим ми не могли визначити чи була необхiднiсть в яких-небудь коригуваннях основних засобiв станом на 31 грудня 2018 року, а також вiдповiдних елементiв, якi формують звiт про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд за перiод, що закiнчився зазначеною датою. Товариство в рядку 1005 <Незавершенi капiтальнi iнвестицiї> звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 року вiдобразило вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у сумi 109 493 тис.грн., якi складаються з придбаних i не введених в експлуатацiю основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. Ми отримали змогу розпочати виконання завдання пiсля звiтної дати та з огляду на це не приймали участь у iнвентаризацiї незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31 грудня 2018 року. За допомогою альтернативних процедур ми також не змогли впевнитися в кiлькостi основних засобiв, утримуваних на 31 грудня 2018 року, якi вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан. У зв'язку з цим ми не могли визначити чи була необхiднiсть в яких- небудь коригуваннях незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31 грудня 2018 року, а також вiдповiдних елементiв, якi формують звiт про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд за перiод, що закiнчився зазначеною датою. Товариство в рядку 1100 <Запаси> звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 року вiдобразило вартiсть виробничих запасiв у сумi 32 274 тис.грн.. Ми отримали змогу розпочати виконання завдання пiсля звiтної дати та з огляду на це не приймали участь у iнвентаризацiї запасiв станом на 31 грудня 2018 року. За допомогою альтернативних процедур ми також не змогли впевнитися в кiлькостi запасiв, утримуваних на 31 грудня 2018 року, якi вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан. У зв'язку з цим ми не могли визначити чи була необхiднiсть в яких-небудь коригуваннях запасiв станом на 31 грудня 2018 року, а також вiдповiдних елементiв, якi формують звiт про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд за перiод, що закiнчився зазначеною датою.

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (<МСА>). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими  стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi> нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з М iжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<Кодекс РМСЕБ>) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

 

Ключовi питання аудиту. Ключовi питання аудиту -  це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї. При цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Крiм питань, викладених у роздiлi <Основа для думки iз застереженням>, ми визначили, що iншими ключовими питаннями аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi, є зазначене нижче.

 

Iнша iнформацiя Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається зi звiту про корпоративне управлiння Товариства (але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звiту аудитора, i рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, яку ми очiкуємо отримати пiсля цiєї дати.

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

 

Коли ми ознайомимося з рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо висновку, що вона мiстить суттєве викривлення, нам потрiбно буде повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi, що надає правдиву та неупереджену iнформацiю вiдповiдно до П(С)БО, Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:

 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст ф iнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо  вiдповiдних застережних заходiв.

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

 

 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

 

11 березня 2019 року на засiданнi Правлiння Товариства, що надiлене вiдповiдними повноваженнями, нас призначили аудиторами Приватного акцiонерного товариства <АВIАКОМПАНIЯ <УКРАЇНСЬКI ВЕРТОЛЬОТИ>. Ми виконували аудиторське завдання з 01 квiтня 2019 року по дату цього звiту. За результатами аудиту ф iнансової звiтностi Товариства ми не iдентифiкували ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

 

Ми пiдтверджуємо, що звiт незалежного аудитора узгоджено з додатковим звiтом для аудиторського комiтету, яким виступає Ревiзiйна комiсiя Товариства.

 

Ми пiдтверджуємо, що ми не надавали послуг, що забороненi МСА чи статтею 6, пунктом 4 Закону України <Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>, та що ключовий партнер з аудиту та аудиторська фiрма були незалежними по вiдношенню до Товариства при проведеннi аудиту.

 

Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПрАТ <АВIАКОМПАНIЯ <УКРАЇНСЬКI ВЕРТОЛЬОТИ>

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ <ПI.ЕС.ПI. АУДИТ> (код за ЄДРПОУ 40482683).

 

Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вулиця Золотоустiвська, будинок 23 А, /лiтера <М>/.

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ <ПI.ЕС.ПI. АУДИТ> внесене до роздiлiв <Суб'єкти аудиторської дiяльностi>, <Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi> та <Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi, що становлять суспiльний iнтерес> Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi АПУ за №4670.

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є: Ольга Коваленко Сертифiкований аудитор Сертифiкат аудитора: серiя А №007366, чинний до 28 липня 2021 року

 

Дмитро Сушко Директор Сертифiкований аудитор Сертифiкат аудитора: серiя А №005423, дiйсний до 26 червня 2023 року

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ <ПI.ЕС.ПI. АУДИТ> 01135, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Золотоустiвська, буд. 23 А, /лiтера <М>/

 

Дата надання звiту: 21 квiтня 2019 року

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскiльки це вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

07.02.2018

08.02.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.04.2018

24.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Поділитися