Повідомлення про інформацію

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

31.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Заступник генерального директора з правових питань

 

 

 

Букорос С.С.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Українські вертольоти"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            04080 м. Київ, вулиця Кирилівська, 19-21

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            31792885

5. Міжміський код та телефон, факс

            +38044455-96-87, +38044455-72-40

6. Адреса електронної пошти

            info@ukrcopter.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://ukrcopter.com

31.05.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.05.2019

припинено повноваження

Член правління

Яковенко Віталій Вікторович

 

0

Зміст інформації:

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №84/5 від 31.05.2019) припинено повноваження Яковенка Віталія Вікторовича, як члена Правління Товариства. Яковенко Віталій Вікторович перебував на посаді члена Правління з 22.04.2016. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

31.05.2019

обрано

Член правління

Стороженко Юрій Олексійович

 

0

Зміст інформації:

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №84/5 від 31.05.2019) Стороженко Юрія Олексійовича обрано членом Правління Товариства (до переобрання). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. За останні 5 років обіймав полади командир повітряного судна, перший заступник генерального директора, заступник генерального директора - директор департаменту підготовки персоналу

Поділитися