Повідомлення про інформацію

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.06.2019

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

№ 4

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Заступник Генерального директора з правових питань

 

 

 

Букорос С.С.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Українські вертольоти"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04080 м. Київ, вулиця Кирилівська, буд. 19-21

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

31792885

5. Міжміський код та телефон, факс

044455-96-87, 044455-72-40

6. Адреса електронної пошти

info@ukrcopter.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://ukrcopter.com

21.06.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.06.2019

припинено повноваження

головний бухгалтер

Сікірінська Ірина Олександрівна

 

0

Зміст інформації:

Наказом Голови правління - Генерального директора від 20.06.2019 №123ок Сікірінську Ірину Олександрівнц з 21.06.2019 переведено на посаду заступника головного бухгалтера та увільнено від виконання обовязків головного бухгалтера. Сікірінська Ірина Олександрівна перебувала на посаді головного бухгалтера з 08.02.2018. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

21.06.2019

призначено

головний бухгалтер

Гориченко Жанна Леонідівна

 

0

Зміст інформації:

Наказом Голови правління - Генерального директора від 20.06.2019 №124ок Гориченко Жанну Леонідівну прийнято на посаду головного бухгалтера.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. За останні 5 років обіймала полади головний бухгалтер.

Поділитися