Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (код за ЄДРПОУ 31792885, місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21) повідомляє про скликання річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (надалі – Товариство), які відбудуться 26 квітня 2021 року об 11 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21, шостий поверх, зала засідань.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії Шевченка Анатолія Івановича, Мірчук Ірину Володимирівну. Лічильна комісія здійснює повноваження до її переобрання.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборів – Букороса Сергія Степановича.

3. Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення: Встановити наступний порядок проведення загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;

- виступи під час дебатів – до 10 хвилин;

- загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин

- через кожні дві години перерва на 10 хвилин.

4. Звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2020 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність протягом 2020 року.

5. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. Затвердження висновку ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2020 рік та висновок ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

7. Про визначення порядку покриття збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2020 році, в розмірі 187 008 тис.грн. покрити за рахунок прибутку в майбутніх роках.

8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2021 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

9. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі договорів про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, договорів про надання банківської гарантії, договорів про відступлення права вимоги (цесії) на отримання грошових коштів за господарськими договорами, кредитні договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори застави майнових прав на отримання грошових коштів за контрактами)), які можуть укладатися Товариством до 26 квітня 2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна, робіт і послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість всіх правочинів, вказаних в цьому пункті не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мільярдів гривень 00 копійок). Надати Голові правління – Генеральному директору Товариства, а також іншим, визначеним Головою правління Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинів від імені Товариства.

10. Про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік та визначення умов договору (включаючи розміру оплати послуг), що укладатиметься з таким суб’єктом аудиторської діяльності.

Проект рішення: Обрати (призначити) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ (код ЄДРПОУ 40482683) та визначити (погодити) умови договору (включаючи розмір оплати послуг) про надання аудиторських послуг (аудит), що укладатиметься з ТОВ АК ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ.

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 26.04.2021 р. з 10 год. 30 хв. до 10 год. 45 хв. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та паспорт. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 20 квітня 2021 року

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://ukrcopter.com.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів, можуть звертатись з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 19-21, кім. №626 (відповідальна особа – член Правління Букорос С.С.), а в день проведення загальних зборів – ознайомитися із документами можна також у місці проведення загальних зборів.  Довідки за тел. (044) 455-90-72-71.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі  письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонеру чи його представнику для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику додатково  - довіреність на право участі у зборах, оформлену у відповідності до чинного законодавства. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає 1000 (одна тисяча) простих іменних акцій.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Всього активів

2 709 194

2 804 615

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 085 121

1 617 139

Запаси

30 189

17 231

Сумарна дебіторська заборгованість

453 424

257 020

Грошові кошти та їх еквіваленти

756 403

431 851

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

680 533

867 541

Власний капітал

724 424

911 432

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

175

175

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

361 873

528 670

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 622 897

1 364 513

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-187 008

5739

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1000

1 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)періоду

-187,008

5,739

Поділитися