Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Заступник Генерального директора з правових питань

 

 

 

Букорос С.С.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Українські вертольоти"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            04080, м.Київ, м. Київ, вулиця Кирилівська, буд. 19-21

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            31792885

5. Міжміський код та телефон, факс:

            044455-96-87, 044455-72-40

6. Адреса електронної пошти:

            info@ukrcopter.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://ukrcopter.com

26.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

26.04.2021

10 000 000

2 709 870

3,69

Зміст інформації:

26 квітня 2021 року загальними зборами акціонерів Товариства (загальна кількість голосуючих акцій - 1000 шт.; кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах - 1000 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1000 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі договорів про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, договорів про надання банківської гарантії, договорів про відступлення права вимоги (цесії) на отримання грошових коштів за господарськими договорами, кредитні договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори застави майнових прав на отримання грошових коштів за контрактами)), які можуть укладатися Товариством до 26 квітня 2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна, робіт і послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість всіх правочинів, вказаних в цьому пункті не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мільярдів гривень 00 копійок). Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 2 709 870 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 3,69%

Поділитися