Річна інформація емінента цінних паперів за 2020 рік

 

Титульний аркуш

 

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/04

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова правлiння - Генеральний директор

 

 

 

Ткаченко В.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Авiакомапнiя "Українськi вертольоти"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31792885

4. Місцезнаходження: 04080, Подiльський р-н, м. Київ, вулиця Кирилiвська, 19-21

5. Міжміський код, телефон та факс: +38044455-96-87, +38044-455-72-40

6. Адреса електронної пошти: info@ukrcopter.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від , Затвердити рiчний звiт Товариства за 2020рiк, в тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2020 рiк.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://ukrcopter.com

30.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

X

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

X

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших юридичних особах.

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря вiдсутня.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не робить рейтингової оцiнки.

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не надається, тому що у звiтному перiодi не було штрафних санкцiй.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн у звiтному перiодi не було.

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають зазначену iнформацiю.

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне товариство не розкриває дану iнформацiю.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами не надається, тому що така iнформацiя вiдсутня.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що у Товариства немає таких договорiв.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Авiакомапнiя "Українськi вертольоти"

2. Скорочене найменування (за наявності)

           

3. Дата проведення державної реєстрації

            10.12.2002

4. Територія (область)

            м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

            175000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

           

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            51.10 - Пасажирський авiацiйний транспорт

            51.21 - Вантажний авiацiйний транспорт

            77.35 - Надання в оренду повiтряних транспортних засобiв

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "АЛЬТБАНК", МФО 320940

2) IBAN

            UA093209400000026007106405001

3) поточний рахунок

            UA093209400000026007106405001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            АТ "АЛЬТБАНК", МФО 320940

5) IBAN

            UA093209400000026007106405001

6) поточний рахунок

            UA093209400000026007106405001

 

 

16. Судові справи емітента

 

№ з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

194460

Лондонський комерцiйний арбiтражний суд

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти"

Panthera Mission Systems LLC

 

Стягнення 2 060 000,00 доларiв США

Провадження закрите

Опис:

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння товариства. Управлiння поточною дiяльнiстю здiйснюється Правлiнням Товариства, яке очолює Голова правлiння - генеральний директор Товариства.

Вiдбулися змiни в органiзацiйно-штатнiй структурi Товариства. Зi складу товариства в кiнцi 2019 року було виключено департамент пiдготовки персоналу.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 512

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 14

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 15

Фонд оплати працi - 522.3 млн.грн.

Розмiр фонду оплати працi зменшено протягом звiтного перiоду вiдносно попереднього року на 111,2

Кадровою програмою емiтента, спрямованою на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента у 2020 роцi було функцiонування департаменту пiдготовки персоналу, постiйне та систематичне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї, навичок та вмiнь персоналу емiтента.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звiтного перiоду будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї емiтента з боку третiх осiб не поступали.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Керiвництво емiтента визначає i приймає Облiкову полiтику так, щоб у фiнансовiй звiтностi була представлена iнформацiя, яка:

доречна для потреб користувачiв при ухваленнi рiшень;

достовiрно представляє результати i фiнансове положення пiдприємства;

вiдображає економiчний змiст подiй i операцiй, а не тiльки їх юридичну форму;

нейтральна, тобто вiльна вiд упередженостi;

обачна;

є повною в усiх iстотних аспектах.

Вiдповiдно до Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" року Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти" складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") в редакцiї, затвердженiй Радою з МСФЗ, за станом на 31.12.2019 року.

Облiкова полiтика Пiдприємства розроблена на пiдставi МСФЗ, обов'язкових для застосування до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, Концептуальної основи фiнансової звiтностi, на виконання Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, iнших нормативно-правових актiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, норми яких поширюються на пiдприємства, якi складають фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.

Документообiг

Документообiг Товариства регулюється вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень. До таких документiв вiдносяться, зокрема (але не виключно):

Документованi процедури системи менеджменту якостi;

Розпорядчi документи, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства;

Розпорядчi документи, що встановлюють правовiдносини з прийняття, перемiщення, звiльнення персоналу Товариства;

Розпорядчi документи з фiнансово-господарської дiяльностi (про розмiр встановленого лiмiту каси Товариства, визначення облiкової полiтики тощо).

Первиннi документи

Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи. Первиннi документи повиннi бути складенi пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її закiнчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних документiв можуть складатися зведенi облiковi документи.

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю.

Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв складається з таких витрат:

суми, що сплачують постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без непрямих податкiв);

реєстрацiйнi збори, державне мито та аналогiчнi платежi, що здiйснюються в зв'язку з придбанням(отриманням) прав на об'єкт основних засобiв;

суми ввiзного мита;

суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству);

витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв;

витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв;

iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою.

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного  методу (окрiм груп основних засобiв 4 та 5) з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт основних засобiв став придатним для корисного використання та був введений в експлуатацiю.

Для груп основних засобiв 4 та 5 застосовується метод прискореного зменшення залишкової вартостi.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховуватиметься на дату їх визнання у повному розмiрi їх вартостi (100 % зносу).

Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.

Первiсною вартiстю запасiв, що придбанi за плату, є собiвартiсть запасiв, яка складається з таких фактичних витрат:

суми, що сплачуються згiдно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податкiв;

суми ввiзного мита;

суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству;

транспортно-заготiвельнi витрати (затрати на заготiвлю запасiв, оплата тарифiв (фрахту) за вантажно-розвантажувальнi роботи i транспортування запасiв усiма видами транспорту до мiсця їх використання, включаючи витрати зi страхування ризикiв транспортування запасiв).

iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях.

У разi, якщо на момент оприбуткування запасiв неможливо достовiрно визначити їх первiсну вартiсть, такi запаси можуть оцiнюватися та вiдображатися за справедливою вартiстю з наступним коригуванням до первiсної вартостi.

Витрати, пов'язанi з основними засобами, понесенi пiсля первинного визнання об'єкту основних засобiв

Подальшi витрати, що вiдносяться до об'єкту основних засобiв, який вже був визнаний, збiльшують його балансову вартiсть, якщо передбачається отримання майбутнiх економiчних вигод. Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування об'єкта. Навпаки, цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, в перiодi, коли вони понесенi. Витрати на щоденне обслуговування об'єкта, як правило, - це витрати на заробiтну плату та витратнi матерiали, а також це можуть бути витрати на незначнi деталi.

Усi iншi подальшi витрати мають бути визнанi як витрати в перiодi, в якому вони були понесенi.

Пiдприємство  роздiляє витрати, пов'язанi з основними засобами, на наступнi види:

експлуатацiя  та техобслуговування;

поточний ремонт;

капiтальний ремонт;

модернiзацiя.

Експлуатацiя та техобслуговування

Витрати на експлуатацiю i техобслуговування основних засобiв пов'язанi з пiдтримкою об'єкту в справному працездатному станi та не є витратами ремонту, вiдновлення та замiни

Пiдприємство капiталiзує усi витрати, пов'язанi з модернiзацiєю об'єкту основних засобiв, з одночасним переглядом термiнiв амортизацiї об'єкту основних засобiв.

Основнi засоби отриманi  в користування на умовах операцiйної оренди, не вiдображаються на балансi пiдприємства.

Оренднi платежi при операцiйнiй орендi, враховуються як витрати, розподiленi рiвномiрно впродовж термiну оренди, за винятком випадкiв, коли iнша систематична основа наочнiше показує часовий графiк отримання вигод користувачем, навiть якщо платежi робляться не на цiй основi.

Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась або вони зiпсованi, застарiли, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вирахуванням з очiкуваної цiни продажу очiкуваних витрат на завершення виробництва i збут.

Сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї, та вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованих або тих, що не вистачає) запасiв списуються на витрати звiтного перiоду

Оцiнка фiнансових iнструментiв

Усi фiнансовi активи та зобов'язання повиннi визнаватися у балансi, включаючи всi похiднi фiнансовi iнструменти.

Усi фiнансовi iнструменти повиннi спочатку облiковуватися за їх фактичною собiвартiстю, яка складається iз:

справедливої вартостi активiв, зобов'язань або iнструментiв власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний фiнансовий iнструмент;

витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента (комiсiйнi, обов'язковi збори та платежi при передачi цiнних паперiв тощо).

Оцiнка фiнансових активiв

Пiсля первiсного визнання усi фiнансовi активи повиннi переоцiнюватися за їх справедливою вартiстю, крiм наведених нижче їх категорiй, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю:

дебiторської заборгованостi, що не призначена для перепродажу (амортизована собiвартiсть зменшена на суму резерву сумнiвних боргiв);

фiнансових iнвестицiй, що утримуються пiдприємством до їх погашення;

фiнансових активiв, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Емiтент є авiацiйним вертолiтним оператором України, що спецiалiзується на експлуатацiї середнiх багатоцiльових гелiкоптерiв Мi-8 МТВ-1.

Дiяльнiсть Товариства орiєнтовна на виконання широкого спектру завдань у рiзних точках планети, пов'язаних з миротворчими та гуманiтарними мiсiями, лiквiдацiєю наслiдкiв екологiчних та техногенних катастроф, масштабними рятувальними роботами.

Спiвробiтництво з мiжнародними органiзацiями є стратегiчним напрямком дiяльностi АК "Українськi вертольоти". Разом з тим авiакомпанiя працює в iнших напрямках дiяльностi, таких, як надання послуг медичної евакуацiї, пошуково-рятувальних робiт, участь у програмах гасiння лiсових пожеж.

Авiакомпанiя має значний досвiд та здатна забезпечувати потреби мiжнародних органiзацiйна вертольотах Мi-8МТВ-1 (миротворчi мiсiї, Всесвiтня продовольча програма, управлiння Верховного комiсара ООН у справах бiженцiв).

Авiацiйнi вантажно-пасажирськi перевезення є основним видом дiяльностi Авiакомпанiї та займають 99% загального доходу вiд реалiзацiї.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Для польотiв за МВЛ, забезпечення польотiв вночi та в складних метеорологiчних умовах, на кожному вертольотi встановлено пiлотажно-навiгацiйне обладнання виробництва США: система ближньої навiгацiї VOR/DME,  по два комплекти супутникової навiгацiйної системи GPS MAP 196/695/696 та GNSS - GTN-650/750, метеолокатор RDR-2000/2100 або GWX70, футомiр КЕА-130А/ AD32, радiолокацiйний вiдповiдач  GTX-327/330/33H, аварiйний передавач ELT ARTEX-406. Також на вертольотах  додатково встановленi системи попередження зiткнення з землею EGPWS Sandel ST3400H та системи попередження зiткнення у повiтрi  ТCAS CAS-67А. 8 вертольотiв обладнаннi оптико-електронною системою спостерiгання FLIR Ultra Force 350HD , окулярами нiчного бачення PNL-3 та пошуковим прожектором SX-16 "NightSun". На двох вертольотах встановлена система протиракетного захисту BIRD AMPS-M та додатково 6 вертольотiв мають можливiсть встановлення системи BIRD AMPS-M/MV. Для захисту вiд стрiлецької зброї вiсiм вертольотiв обладнаннi кевларовим  захистом. Всi вертольоти обладнаннi супутниковою системою спостереження SkyTrac. Два вертольоти мають супутникову систему зв'язку та передачi даних SCOTTY SCP-800. Для транспортування важкохворих 8 вертольотiв обладнаннi медичними модулями з реанiмацiйним обладнанням. Для пiдйому людей та вантажiв без здiйснення посадки всi вертольоти обладнаннi електричними лебiдками для пiдйому людей та вантажiв, на 8 з них встановлена Breeze Eastern HS-29900-59.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основним засобом здiйснення господарської дiяльностi є повiтрянi судна - 27 вертолотiв, якi орендуються Авiакомапнiєю.

У зв'язку з постiйних обiгом ремфонду та комплектуючих Авiакомпанiя також орендує складськi примiщення загальною площею 705 м2.

Загальна характеристика основних засобiв Авiакомпанiї представлена нижче:

Групи основних засобiв       Залишкова вартiсть, тис. грн.

"Будинки та споруди"           450

"Машини та обладнання"     1161151

"Транспортнi засоби"           8282

"Iншi основнi засоби"           447256

Всього: 1617139

Мiсцезнаходження основних засобiв - Україна, Республiка Сомалi, Демократична Республiка Конго, Судан, Республiка Малi, Уганда, Джибутi, склади Товариства, бази (станцiї) технiчного обслуговування в районах виконання завдань.

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблемними є питання проведення капiтального ремонту повiтряних суден, так як в Українi є лише одне авiаремонтне пiдприємство. Ступiнь залежностi емiтента вiд законодавчих обмежень не спостерiгається.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв прибутки останнiх рокiв направляються на фiнансування розвитку пiдприємства та погашення збиткiв минулих рокiв. Робочий капiтал в повному обсязi забезпечує поточнi потреби емiтента.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Очiкуваннi прибутки вiд виконання укладених але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду надають можливiсть забезпечити функцiонування емiтента, пiдтримання безпеки польотiв та льотної придатностi у наступному роцi.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Спираючись на практичний досвiд i аналiз сучасних тенденцiй ринку "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти" провела глибоку модернiзацiю вертольота Мi-8МТВ-1 i створила унiкальний багатофункцiональний вертолiт, з можливiстю швидкої конвертацiї в такi конфiгурацiї : пошуково-рятувальна; авiа-медична евакуацiя; пасажирська, з установкою крiсел для 16 пасажирiв; вантажна. Крiм того, на ньому встановлено сучасне обладнання, яке за допомогою iнтегрованої системи нiчного бачення, оптико-електронної системи спостереження, потужного пошукового лiхтаря дозволяє працювати вночi. Авiакомпанiя  розширяє спектр i пiдвищує  якiсть робiт  у галузi авiатранспортних послуг, при цьому особлива увага придiляється пiдтриманню високих стандартiв  безпеки польотiв.

Стратегiчна мета авiакомпанiї - досягнення стiйкого конкурентоспроможного стану на ринку авiацiйних робiт ООН, ОБСЄ, авiацiйнi роботи в рiзних регiонах свiту, пiдвищення ефективностi перевезень та отримання прибутку.

Спецiалiзацiя авiакомпанiї "Українськi вертольоти" визначається двома основними векторами - багатоцiльовим призначенням та унiверсальними можливостями гелiкоптерiв Мi-8 МТВ-1, що знаходяться в його експлуатацiї, та попитом на цi повiтрянi судна на мiжнародному авiацiйному ринку. Таким чином, дiяльнiсть компанiї орiєнтована на надання широкого спектру авiацiйних послуг на зовнiшньому ринку, в першу чергу, мiжнародним органiзацiям свiтового значення. Прiоритетна роль мiжнародних органiзацiй як основного замовника авiацiйних робiт, особливо коли йдеться про такий специфiчний транспортний засiб як гелiкоптери, пiдтверджується маркетинговими дослiдженнями. Аналiз дiяльностi авiацiйних компанiй, що виконують спорiдненi види робiт iз застосуванням вертольотiв модельного ряду "Мiль", показує, що в середньому питома вага операцiй, здiйснюваних в iнтересах мiжнародних органiзацiй, становить для них 85-90%.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Пiприємство має сертифiкат PART-21, здiйснює розробки та дослiдження в галузi авiацiйної технiки.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Господарська дiяльнiсть емiтента впродовж 2016-2019 року була направлена на проведення капiтального ремонту повiтряних суден. Пiдприємством приведено до справного стану практично весь парк повiтряних суден, що надає можливiсть в 2020 та наступних роках задiяти у виробничiй дiяльностi максимальну кiлькiсть повiтряних суден.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiрнерiв

Акцiонери згiдно з реєстром власникiв iменних цiнних паперiв

Акцiонери згiдно з реєстром власникiв iменних цiнних паперiв

Правлiння

Голова правлiння

Члени правлiння

Голова правлiння Ткаченко Володимир Володимирович

Члени правлiння: Ткаченко Антон Володимирович, Букорос Сергiй Степанович, Стороженко Юрiй Олексiйович, Рудь Олег Анатолiйович, Шостенко Наталiя Павлiвна

Ревiзор

Ревiзор

Мога Микола Вiкторович

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Голова правлiння-Генеральний директор

Ткаченко Володимир Володимирович

1956

Вища

42

ТОВ "Квант", 25117789, Генеральний директор

22.04.2016, до переобрання

Опис:

У звiтному перiодi отримував винагороду згiдно iз штатним розписом, в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

2

Член правлiння

Ткаченко Антон Володимирович

1989

Вища

10

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, помiчник генерального директора

22.04.2016, до переобрання

Опис:

У звiтному перiодi як член правлiння винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: помiчник генерального директора. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

3

Член правлiння

Букорос Сергiй Степанович

1965

Вища

38

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, Начальник вiддiлу

22.04.2016, до переобрання

Опис:

У звiтному перiодi як член правлiння винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримував.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Посада, яку обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу, заступник генерального директора з правової роботи. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

4

Член правлiння

Шостенко Наталiя Павлiвна

1960

Вища

42

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, Директор з економiки та фiнансових питань

22.04.2016, до переобрання

Опис:

У звiтному перiодi як член правлiння винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з економiки та фiнансових питань, начальник вiддiлу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

5

Член правлiння

Стороженко Юрiй Олексiйович

1970

Вища

33

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, заступник генерального директора - директор департаменту пiдготовки персоналу

31.05.2019, до переобрання

Опис:

У звiтному перiодi як член правлiння винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: командир повiтряного судна, перший заступник генерального директора, заступник генерального директора - директор департаменту пiдготовки персоналу.  Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

6

Член правлiння

Рудь Олег Анатолiйович

1976

Вища

22

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, директор комерцiйного департаменту

22.04.2016, до переобрання

Опис:

У звiтному перiодi як член правлiння винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримував.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер адмiнiстративної дiяльностi, лiнiний менеджер, директор комерцiйного департаменту. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

7

Ревiзор

Мога Микола Вiкторович

1983

Вища

21

ПрАТ "АК "Українськi вертольоти", 31792885, начальник юридичного вiддiлу

22.04.2016, до переобрання

Опис:

У звiтному перiодi як ревiзор винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримував.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу, старший юрист. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 

8

Головний бухгалтер

Гориченко Жанна Леонiдiвна

1978

Вища

21

ДК "Укроборонпром", 37854297, головний бухгалтер

21.06.2019, до переобрання

Опис:

У звiтному перiодi отримував винагороду згiдно iз штатним розписом, в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер

Посади, на будь-яких iнших пiдприємствах: не обiймає

Наказом Голови правлiння - Генерального директора вiд 07.10.2020 №229ок звiльнена з посади головного бухгалтера за власним бажанням.

9

ТВО Головного бухгалтера

Попач Катерина Петрiвна

1988

Вища

9

ТОВ "ЖЕ ТЕ-ТРАНС Україна", 36460653, головний бухгалтер

12.10.2020, до переобрання

Опис:

У звiтному перiодi отримував винагороду згiдно iз штатним розписом, в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер

Посади, на будь-яких iнших пiдприємствах: не обiймає.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Член правлiння

Рудь Олег Анатолiйович

0

0

0

0

Голова правлiння-Генеральний директор

Ткаченко Володимир Володимирович

910

91

910

0

Член правлiння

Ткаченко Антон Володимирович

90

9

90

0

Член правлiння

Букорос Сергiй Степанович

0

0

0

0

Член правлiння

Шостенко Наталiя Павлiвна

0

0

0

0

Член правлiння

Стороженко Юрiй Олексiйович

0

0

0

0

Ревiзор

Мога Микола Вiкторович

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Гориченко Жанна Леонiдiвна

0

0

0

0

ТВО Головного бухгалтера

Попач Катерина Петрiвна

0

0

0

0

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Ткаченко Володимир Володимирович

91

Усього

91

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Розширення ринку надання послуг з аеромедичної евакуацiї та iнших видiв авiацiйних робiт, пошук нових замовникiв авiацiйних робiт.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом звiтного 2020 року проводились роботи щодо подальшої модернiзацiї повiтряних суден, застосування нових технологiй, пiдвищення квалiфiкацiї льотного складу

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Вiдносин мiж органами товариства, акцiонерами та iншими зацiкавленими особами будуються на принципах корпоративного управлiння, визначених Статутом Товарситва, Принципах корпоративного управлiння, затверджених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не заазначається, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

 

X

Дата проведення

28.04.2020

Кворум зборів

100

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - порядок денний затверджений Правлiнням, iнших пропозицiй не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:

З 1-го питання порядку денного прийнято рiшення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв (у тому числi договорiв про розмiщення грошових коштiв на строковому депозитi, договорiв про надання банкiвської гарантiї, договорiв про вiдступлення права вимоги (цесiї) на отримання грошових коштiв за господарськими договорами, кредитнi договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись - договори застави майнових прав на отримання грошових коштiв за контрактами)), якi можуть укладатися Товариством до 27 квiтня 2021 року (включно), якщо ринкова вартiсть майна, робiт i послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв, вказаних в цьому пунктi не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мiльярдiв гривень 00 копiйок). Надати Головi правлiння - Генеральному директору Товариства, а також iншим, визначеним Головою правлiння Товариства особам, повноваження щодо укладення/вчинення таких правочинiв вiд iменi Товариства

 

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

X

 

Дата проведення

01.12.2020

Кворум зборів

100

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв.

3. Про порядок проведення загальних зборiв.

4. Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть протягом 2019 року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.

5. Звiт ревiзора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора. Затвердження висновку ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.

6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.

7. Про визначення порядку розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк.

8. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

9. Про обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з аудиту рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк та визначення умов договору (включаючи розмiру оплати послуг), що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської дiяльностi.

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - порядок денний затверджений Правлiнням, iнших пропозицiй не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:

З 1-го питання порядку денного прийнято рiшення:

Обрати членами лiчильної комiсiї Шевченка Анатолiя Iвановича, Кравченко Iрину Володимирiвну. Лiчильна комiсiя здiйснює повноваження до її переобрання.

З 2-го питання порядку денного прийнято рiшення:

Обрати головою загальних зборiв Ткаченка Володимира Володимировича, секретарем загальних зборiв - Букороса Сергiя Степановича.

З 3-го питання порядку денного прийнято рiшення:

Встановити наступний порядок проведення загальних зборiв:

- доповiдi за порядком денним - до 20 хвилин;

- виступи пiд час дебатiв - до 10 хвилин;

- загальний термiн дебатiв по кожному питанню - до 15 хвилин

- через кожнi двi години перерва на 10 хвилин.

З 4-го питання порядку денного прийнято рiшення:

Затвердити звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть протягом 2019 року.

З 5-го питання порядку денного прийнято рiшення:

Затвердити звiт ревiзора Товариства за 2019 рiк та висновок ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.

З 6-го питання порядку денного прийнято рiшення:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк, в тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2019 рiк.

З 7-го питання порядку денного прийнято рiшення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2019 роцi, в розмiрi 5 739 тис. грн., направити на покриття збиткiв минулих рокiв.

З 8-го питання порядку денного прийнято рiшення:

Затвердити висновок зовнiшнього аудиту Товариства за 2019 рiк. За результатами розгляду висновку зовнiшнього аудиту Товариства за 2019 рiк прийняти його до уваги у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства у 2020 роцi та затвердити заходи за результатами його розгляду.

З 9-го питання порядку денного прийнято рiшення:

Обрати (призначити) суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з аудиту рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ ПI.ЕС.ПI. АУДИТ (код ЄДРПОУ 40482683) та визначити (погодити) умови договору (включаючи розмiр оплати послуг) про надання аудиторських послуг (аудит), що укладатиметься з ТОВ АК ПI.ЕС.ПI. АУДИТ.

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

Обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з аудиту рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк та визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської дiяльностi, встановлення розмiру оплати його послуг.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

X

 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Наглядова рада не створювалась

 

X

Наглядова рада не створювалась

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Наглядова рада не створювалась

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

Наглядова рада не створювалась

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядова рада не створювалась

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Наглядова рада не створювалась

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (зазначити)

Наглядова рада не створювалась

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

Наглядова рада не створювалась

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада не створювалась

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Голова правлiння Ткаченко Володимир Володимирович

Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який виконує наступнi функцiї та надiляється наступними повноваженнями:

1) у межах чинного законодавства без довiреностi вирiшує всi питання керiвництва дiяльнiстю Товариства;

2) без окремої довiреностi представляє iнтереси Товариства перед iншими пiдприємствами, органiзацiями та установами;

3) без окремої довiреностi укладає вiд iменi Товариства правочини (угоди, контракти, договори) без обмеження їх вартостi, за винятком тих, якi потребують додаткового погодження Загальними зборами;

4) у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками та пiдроздiлами Товариства;

5) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, укладає з ними трудовi договори при необхiдностi;

6) затверджує штатний розпис Товариства, визначає функцiональнi обов'язки працiвникiв Товариства, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та служби Товариства, посадовi iнструкцiї, усi iншi внутрiшнi документи та положення Товариства, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, та вносить змiн до них, окрiм положень про Загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства, Положення про винагороду членiв наглядової ради;

7) застосовує заходи морального та матерiального заохочення, притягує до вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства;

8) розпоряджається майном та коштами Товариства, вiдкриває та закриває банкiвськi рахунки, пiдписує платiжнi документи;

9) видає довiреностi, накази про передачу своїх повноважень повнiстю або частково iншим юридичним та/або фiзичним особам (у тому числi працiвникам Товариства);

10) органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право брати участь у Загальних зборах;

11) органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строки їх виплати;

12) визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальним зборам та готує проекти рiшень Загальних зборiв з цим питань;

13) органiзовує розробку рiчного балансу та звiту Товариства та вносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборiв;

14) розробляє порядок створення та використання фондiв Товариства;

15) органiзовує ведення протоколу засiдання Правлiння та Загальних зборiв;

16) вiд iменi Товариства одноосiбно (з правом передачi (делегування) таких повноважень фiзичним чи юридичним особам) здiйснює функцiї управлiння корпоративними правами, що належать Товариству у статутних капiталах господарських товариств та є одноосiбним (з правом передачi (делегування) таких повноважень фiзичним чи юридичним особам) представником Товариства на загальних зборах господарського товариства, у статутному капiталi якого є корпоративнi права Товариства. У господарських товариствах, єдиним учасником якого є Товариство, рiшення з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв учасникiв, приймаються Товариством одноособово та оформлюються письмовим Рiшенням Голови правлiння Товариства.

17) делегує Генеральному директору права та повноваження;

18) виконує дiї, необхiднi для функцiонування та дiяльностi Товариства.

До виключної (персональної) компетенцiї Голови Правлiння вiдноситься питання прийняття на роботу та звiльнення з роботи, притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора Товариства.

Член правлiння Ткаченко Антон Володимирович

Згiдно iз Статутом та чинним законодавством.

Член правлiння Букорос Сергiй Степанович

Згiдно iз Статутом та чинним законодавством.

Член правлiння Стороженко Юрiй Олексiйович

Згiдно iз Статутом та чинним законодавством.

Член правлiння Рудь Олег Анатолiйович

Згiдно iз Статутом та чинним законодавством.

Член правлiння Шостенко Наталiя Павлiвна

Згiдно iз Статутом та чинним законодавством.

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

У звiтному перiодi було проведено 8 засiдань.

Кожна особа iз складу Правлiння має один голос. Рiшення на засiданнi Правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини осiб зi складу Правлiння, присутнiх на засiданнi. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час голосування голос Голови Правлiння є вирiшальним.

Загальний опис прийнятих на них рiшень: прийняття рiшень про скликання та проведення (рiчного та позачергових) загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшень про заключення кредитних договорiв i договорiв застави; прийняття рiшення про премiювання працiвникiв; обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з аудиту рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк та визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської дiяльностi, встановлення розмiру оплати його послуг.

 

Оцінка роботи виконавчого органу

Iнформацiя про результати роботи виконавчого органу; визначення, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства; про оцiнку роботи виконавчого органу не недається, тому що розкриття цiєї iнформацiї приватними акцiонерними товариствами не вимагається.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв в нестабiльному ринковому середовищi може iстотно змiнитися внаслiдок впливу суб'єктивних i об'єктивних факторiв, ймовiрнiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик i ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, процентний ризик i iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв i застосування iнструментарiю для його пом'якшення.                                                                                        

Фактори ризику для фiнансово-господарського стану:               

- собiвартiсть - ризик зростання витрат на оренду обладнання, пiдвищення тарифiв на витратнi матерiали i паливо, що може привести до зниження доходу. Пiдвищення тарифiв на послуги природних монополiй: зростання цiн на природний газ та на електроенергiю практично непередбачуванi.

- Товариство може зазнати негативного впливу змiн ринкових цiн на послуги;

- нестабiльна полiтична i законодавча ситуацiя негативно впливає на фiнансовi результати пiдприємств;

- загальний стан економiки, не сприяє збiльшенню рiвня споживання товарiв та послуг.

Функцiя управлiння ризиками Товариства здiйснюється стосовно фiнансових, операцiйних та юридичних ризикiв. Головною метою управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику i подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв. Управлiння операцiйним та юридичним ризиками повинно забезпечити належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур Товариства з метою мiнiмiзацiї цих ризикiв.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

так

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

так

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Iншi документи вiдсутнi

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

ні

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

ні

ні

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

 

Наглядова рада

 

X

Інше (зазначити)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Ткаченко Володимир Володимирович

 

91

2

Ткаченко Антон Володимирович

 

9

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

0

0

Обмеження вiдсутнi

 

Опис

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв Правлiння, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв) з ними, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, та надання їй повноважень на пiдписання договорiв є виключною компетенцiєю загальних зборiв акцiонерiв.

Також, до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв належить обрання ревiзора, прийняття рiшення про дострокове припинення його повноважень.

Обрання та припинення повноважень Ревiзора є виключною компетенцiєю загальних зборiв акцiонерiв.

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який виконує наступнi функцiї та надiляється наступними повноваженнями:

1) у межах чинного законодавства без довiреностi вирiшує всi питання керiвництва дiяльнiстю Товариства;

2) без окремої довiреностi представляє iнтереси Товариства перед iншими пiдприємствами, органiзацiями та установами;

3) без окремої довiреностi укладає вiд iменi Товариства правочини (угоди, контракти, договори) без обмеження їх вартостi, за винятком тих, якi потребують додаткового погодження Загальними зборами;

4) у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками та пiдроздiлами Товариства;

5) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, укладає з ними трудовi договори при необхiдностi;

6) затверджує штатний розпис Товариства, визначає функцiональнi обов'язки працiвникiв Товариства, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та служби Товариства, посадовi iнструкцiї, усi iншi внутрiшнi документи та положення Товариства, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, та вносить змiн до них, окрiм положень про Загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства, Положення про винагороду членiв наглядової ради;

7) застосовує заходи морального та матерiального заохочення, притягує до вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства;

8) розпоряджається майном та коштами Товариства, вiдкриває та закриває банкiвськi рахунки, пiдписує платiжнi документи;

9) видає довiреностi, накази про передачу своїх повноважень повнiстю або частково iншим юридичним та/або фiзичним особам (у тому числi працiвникам Товариства);

10) органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право брати участь у Загальних зборах;

11) органiзовує повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строки їх виплати;

12) визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальним зборам та готує проекти рiшень Загальних зборiв з цим питань:

13) органiзовує розробку рiчного балансу та звiту Товариства та вносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборiв;

14) розробляє порядок створення та використання фондiв Товариства;

15) органiзовує ведення протоколу засiдання Правлiння та Загальних зборiв;

16) вiд iменi Товариства одноосiбно (з правом передачi (делегування) таких повноважень фiзичним чи юридичним особам) здiйснює функцiї управлiння корпоративними правами, що належать Товариству у статутних капiталах господарських товариств та є одноосiбним (з правом передачi (делегування) таких повноважень фiзичним чи юридичним особам) представником Товариства на загальних зборах господарського товариства, у статутному капiталi якого є корпоративнi права Товариства. У господарських товариствах, єдиним учасником якого є Товариство, рiшення з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв учасникiв, приймаються Товариством одноособово та оформлюються письмовим Рiшенням Голови правлiння Товариства.

17) делегує Генеральному директору права та повноваження;

18) виконує дiї, необхiднi для функцiонування та дiяльностi Товариства.

До виключної (персональної) компетенцiї Голови Правлiння вiдноситься питання прийняття на роботу та звiльнення з роботи, притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора Товариства.

Члени правлiння виконують обовязки та надiляються повноваженнями в межах, визначених Статутом Товариства та рiшеннями Голови правлiння.

Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, iншi повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту Товариства покладаються на головного бухгалтера.

Проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, спецiальних перевiрок з власної iнiцiативи, а також за рiшенням Загальних зборiв, виконавчого органу, на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства покладається на Ревiзора.

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Фiзична особа

910

91

910

0

Фiзична особа

90

9

90

0

Усього

1 000

100

1 000

0

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiї простi iменi

1 000

175,00

Акцiонери мають право:

- на участь в управлiннi товариством шляхом участi та голосування на загальних зборах

- брати участь у вирiшеннi найважливiших питань дiяльностi товариства, у тому числi прийняття рiшення про внесення змiн до статуту, обрання членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, додатковий випуск акцiй, викуп товариством розмiщених ним акцiй, укладення значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, реорганiзацiю товариства та iншi дiї, якi призводять до суттєвих корпоративних змiн

- вчасно отримувати повiдомлення про скликання загальних зборiв, яке мiстить iнформацiю про дату, час та мiсце проведення зборiв, а також повний перелiк питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акцiонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, мiсце проведення та процедура реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах товариства створюються сприятливi умови для участi акцiонера у зборах

- своєчасно та у зручний для акцiонера спосiб знайомитися з матерiалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборiв, та отримувати додаткову iнформацiю стосовно питань порядку денного вiд посадових осiб та iнших уповноважених осiб товариства

- вносити пропозицiї та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборiв

- брати участь у загальних зборах особисто або через вiльно обраного представника, причому голоси, поданi на загальних зборах акцiонерами та представниками акцiонерiв, мають однакову силу

- брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного, або шляхом заочного голосування, причому процедура голосування на загальних зборах забезпечує прозорiсть та надiйнiсть пiдрахунку голосiв

- на отримання частини прибутку товариства у розмiрi, пропорцiйному належнiй акцiонеровi кiлькостi акцiй

- на своєчасне отримання повної та достовiрної iнформацiї про фiнансово-господарський стан товариства та результати його дiяльностi, суттєвi факти, що впливають або можуть впливати на вартiсть цiнних паперiв та (або) розмiр доходу за ними, про випуск товариством цiнних паперiв тощо

- на вiльне розпорядження акцiями

- на надiйну та ефективну реєстрацiю та пiдтвердження права власностi на акцiї

- вимагати обов'язкового викупу товариством акцiй за справедливою цiною в акцiонерiв, якi голосували "проти" певних прийнятих загальними зборами рiшень, якi обмежують їх права

- iншi права, визначенi законодавством України та Статутом Товариства.

 

найважливiших питань дiяльностi товариства, у тому числi прийняття рiшення про внесення змiн до статуту, обрання членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, додатковий випуск акцiй, викуп товариством розмiщених ним акцiй, укладення значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, реорганiзацiю товариства та iншi дiї, якi призводять до суттєвих корпоративних змiн, вчасно отримувати повiдомлення про скликання загальних зборiв, яке мiстить iнформацiю про дату, час та мiсце проведення зборiв, а також повний перелiк питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акцiонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного

Вiдсутня

Примітки:

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.06.2003

38/04/1/03

Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA0403981006

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

175

1 000

175 000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 38/04/1/03, дата реєстрацiї 25.06.2003 р., видане Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР, втратило чиннiсть.

25.06.2003

38/04/1/03

Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA0403981006

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

175

1 000

175 000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 38/04/1/03, дата реєстрацiї 25.06.2003 р., видане 23.09.2010р. Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР у зв'язку iз змiною найменування Товариства на Приватне акцiонерне товариство "Авiацiйна компанiя "Українськi вертольоти", втратило чиннiсть.

25.06.2003

38/04/1/03

Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA0403981006

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

175

1 000

175 000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 38/04/1/03, дата реєстрацiї 25.06.2003 р., видане 14.12.2010р. Днiпропетровським чтериторiальним управлiнням ДКЦПФР у зв'язку iз змiною найменування Товариства на Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Українськi вертольоти", втратило чиннiсть.

15.12.2010

228/04/1/10

Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000110639

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

175

1 000

175 000

100

Опис

Протягом звiтного року торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Протягом звiтного року фактiв  включення/виключення акцiй до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Протягом звiтного року додаткової емiсiї не було.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 228/04/1/10, дата реєстрацiї 15.12.2010р. Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР у зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй.

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Ткаченко Володимир Володимирович

910

91

910

0

Ткаченко Антон Володимирович

90

9

90

0

Усього

1 000

100

1 000

0

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

15.12.2010

Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

Акція проста бездокументарна іменна

UA4000110639

загальнi збори

Акцiонер Товариства, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства та саме Товариство iз зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється через Товариство. Пiсля отримання письмового повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днiв направити копiї всiм iншим акцiонерам Товариства. Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється за рахунок акцiонера, який має намiр продати свої акцiї, або за рахунок Товариства. Якщо акцiонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всiх акцiй, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом Товарсивта строку, акцiї можуть бути проданi третiй особi за цiною та на умовах, що повiдомленi Товариству та його акцiонерам

безстроково

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

15.12.2010

228/04/1/10

UA4000110639

1 000

175 000

1 000

0

0

Опис:

Обмеження вiдсутнi.

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 617 139

1 084 639

0

0

1 617 139

1 084 639

  будівлі та споруди

450

0

0

0

450

0

  машини та обладнання

1 161 151

872 549

0

0

1 161 151

872 549

  транспортні засоби

8 282

3 804

0

0

8 282

3 804

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

447 256

208 286

0

0

447 256

208 286

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1 617 139

1 084 639

0

0

1 617 139

1 084 639

Опис

Оцiнка термiну корисного використання основних засобiв є предметом професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв. Строк корисного використання основних засобiв затверджується розпорядженням керiвника Товариства.

Станом на 31.12.2020 р.:

первiсна вартiсть основних засобiв - 2 681 214 тис.грн.,

сума нарахованого зносу - 1 596 575 тис.грн.,

ступiнь їх зносу - 30%,

ступiнь їх використання - 70%,

данi щодо того, чим зумовленi суттєвi змiни у вартостi основних засобiв - суттєвi змiни у вартостi вiдсутнi,

iнформацiя про всi обмеження на використання майна Товариства - залишкова вартiсть майна в заставi - 65 883 тис.грн.

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

725 537

911 432

Статутний капітал (тис.грн)

175

175

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

175

175

Опис

Чистi активи розраховано, як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпечення наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв. Чистi активи дорiвнюють власному капiталу (як рiзниця всiх активiв та зобов'язань).

Висновок

Вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

4 900

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

1 617 559

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

1 622 459

X

X

Опис

Станом на 31.12.2020 р. довгостроковi зобов'язання i забезпечення становлять 1622459 тис. грн.

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 363-04-00

Факс

-

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офiс 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi

Опис

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  працює без лiцензiї, внесена до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку (реєстрацiйний номер:№ DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку: 18.02.2019 р.). Надає iнформацiйнi послуги на фондовому ринку, а саме: оприлюднення iнформацiї та подання iнформацiї в НКЦПФР.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ПI.ЕС.ПI. АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

40482683

Місцезнаходження

01133, Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44А, офiс 733

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4670

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.12.2018

Міжміський код та телефон

(044) 281-06-07

Факс

-

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

Опис

Проведенна аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2019рiк.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Авiакомапнiя "Українськi вертольоти"

за ЄДРПОУ

31792885

Територія

м.Київ, Подiльський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Пасажирський авіаційний транспорт

за КВЕД

51.10

Середня кількість працівників: 514

Адреса, телефон: 04080 м. Київ, вулиця Кирилiвська, 19-21, +38044455-96-87

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

2 740

1 047

    первісна вартість

1001

4 386

4 386

    накопичена амортизація

1002

( 1 646 )

( 3 339 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

1 617 139

1 084 639

    первісна вартість

1011

2 414 666

2 681 214

    знос

1012

( 797 527 )

( 1 596 575 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

10 972

10 475

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

465 369

369 548

Усього за розділом I

1095

2 096 220

1 465 709

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

17 231

30 184

Виробничі запаси

1101

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

407

13 935

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

17 910

43 958

    з бюджетом

1135

10 474

26 646

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

228 229

370 049

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

431 851

756 403

Готівка

1166

98

43

Рахунки в банках

1167

431 752

756 360

Витрати майбутніх періодів

1170

2 293

2 986

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

708 395

1 244 161

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2 804 615

2 709 870

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

175

175

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

43 716

43 716

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

867 541

681 646

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

911 432

725 537

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

110 648

54 043

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

418 022

307 831

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

528 670

361 874

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

1 175 822

1 403 492

    розрахунками з бюджетом

1620

9 857

4 900

    у тому числі з податку на прибуток

1621

3 656

68

    розрахунками зі страхування

1625

2 535

1 850

    розрахунками з оплати праці

1630

24 507

21 191

    одержаними авансами

1635

0

0

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

41 629

61 463

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

110 163

129 563

Усього за розділом IІІ

1695

1 364 513

1 622 459

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

2 804 615

2 709 870

 

Керівник                                             Шостенко Наталiя Павлiвна

 

Головний бухгалтер                            Попач Катерина Петрiвна

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Авiакомапнiя "Українськi вертольоти"

за ЄДРПОУ

31792885

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2 020 337

1 907 623

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1 925 808 )

( 1 620 675 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

94 529

286 948

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2 695

162 243

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 127 063 )

( 273 613 )

Витрати на збут

2150

( 33 266 )

( 9 541 )

Інші операційні витрати

2180

( 111 597 )

( 56 454 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

0

109 583

    збиток

2195

( 174 702 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

5 722

2 333

Інші доходи

2240

1 139

1 555

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 72 399 )

( 76 229 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 105 )

( 28 013 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

0

9 229

    збиток

2295

( 240 345 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

54 450

-3 490

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

0

5 739

    збиток

2355

( 185 895 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-185 895

5 739

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

10 557

43 549

Витрати на оплату праці

2505

548 280

657 101

Відрахування на соціальні заходи

2510

50 755

75 311

Амортизація

2515

936 778

581 147

Інші операційні витрати

2520

1 210 584

707 417

Разом

2550

2 756 954

2 064 525

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

10 001

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

5 739,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Керівник                                             Шостенко Наталiя Павлiвна

 

Головний бухгалтер                            Попач Катерина Петрiвна

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Авiакомапнiя "Українськi вертольоти"

за ЄДРПОУ

31792885

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1 914 683

1 966 026

Повернення податків і зборів

3005

0

100 659

 у тому числі податку на додану вартість

3006

60 549

88 010

Цільового фінансування

3010

1 760

487

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

13 788

0

Надходження від повернення авансів

3020

2 511

6 337

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

4 058

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

8 264

241 105

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 923 026 )

( 571 611 )

Праці

3105

( 423 376 )

( 501 465 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 57 499 )

( 238 094 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 124 626 )

( 142 750 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 5 743 )

( 15 720 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 103 970 )

( 127 030 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 79 069 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 325 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 19 037 )

( 11 993 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

318 106

848 701

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

1 113

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

4 825

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 131 018 )

( 407 979 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-131 018

-402 041

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

25 000

47 166

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 25 000 )

( 47 166 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 350 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 177 783 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-178 133

Чистий рух коштів за звітний період

3400

187 088

268 527

Залишок коштів на початок року

3405

431 851

212 527

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

137 464

-43 794

Залишок коштів на кінець року

3415

756 403

437 260

 

Керівник                                             Шостенко Наталiя Павлiвна

 

Головний бухгалтер                            Попач Катерина Петрiвна

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Авiакомапнiя "Українськi вертольоти"

за ЄДРПОУ

31792885

 

Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

175

0

0

43 716

867 541

0

0

911 432

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

175

0

0

43 716

867 541

0

0

911 432

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-185 895

0

0

-185 895

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

0

0

0

-185 895

0

0

-185 895

Залишок на кінець року

4300

175

0

0

43 716

681 646

0

0

725 537

 

Керівник                                             Шостенко Наталiя Павлiвна

 

Головний бухгалтер                            Попач Катерина Петрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi розмiщенi на власному веб-сайтi Товариства за посиланням  https://ukrcopter.com/ua/news?year=2020.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

28.04.2020

30.04.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Поділитися